DSSRSpinale chirurgie

Inzicht geven in de kwaliteit van de operatieve zorg voor patiënten met aandoeningen van wervelkolom

Op 1 januari 2014 is op initiatief van de Dutch Spine Society (DSS) de Dutch Spine Surgery Registry (DSSR) van start gegaan, welke wordt gevoerd door de wetenschappelijke verenigingen van orthopeden (NOV) en neurochirurgen (NVvN). Deze registry beoogt meer inzicht te geven in de kwaliteit van de operatieve zorg voor patiënten met aandoeningen van de wervelkolom in Nederland. Een commissie van DSS/NOV/NVvN beheert de DSSR en DICA verzorgt de operationele en organisatorische ondersteuning van het register en faciliteert het maken van rapportages.

Middels het verzamelen van data van patiënten die een wervelkolomoperatie hebben ondergaan, krijgen individuele artsen en hun beroepsgroepen inzicht in de kwaliteit van de door hen geleverde zorg én die van hun collega’s. In Zweden, waar reeds bijna 15 jaar ervaring is met registratie van spinaalchirurgie (Swespine), is bewezen dat artsen van deze spiegelinformatie over zichzelf en van elkaar (best practices) leren en zo de kwaliteit van de behandelingen kunnen verbeteren en patiënten beter kunnen informeren over de voor- en nadelen van bepaalde wervelkolomoperaties.

Conform de Scandinavische landen wordt in de DSSR het Swespinemodel gebruikt. De DSSR bestaat uit zeven deelregistraties:

  1. Lumbale wervelkolom, geïnstrumenteerde chirurgie
  2. Lumbale wervelkolom, ongeïnstrumenteerde chirurgie (nieuw)
  3. Cervicale wervelkolom
  4. Deformiteiten
  5. Fractuur/Trauma
  6. Infecties
  7. Spinale metastasen

De door de patiënt ervaren verbetering na een operatieve behandeling staat centraal. De patiënten worden voor en tot 2 jaar na de operatie geënquêteerd middels gevalideerde vragenlijsten (Patient Reported Outcome Measures) die het algeheel welbevinden, functioneren en de ervaren pijn in kaart brengen. Daarnaast worden medische gegevens als diagnose, procedure en implantaten door de chirurg geregistreerd en worden complicaties en een aantal procesindicatoren gescoord.

Deze informatie wordt gebenchmarkt met de Scandinavische landen. Tevens is de standaardset van het International Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM), geïmplementeerd in de DSSR. De ICHOM-standaardset is ontwikkeld door een werkgroep waarin 10 nationaliteiten van 4 continenten vertegenwoordigd zijn en dus wereldwijd kwaliteitsinformatie uitgewisseld kan worden. Dit initiatief is gestart door de gezondheidszorgeconoom Michael Porter van de Harvard Bussiness School en gebaseerd op het Value Based Health Careconcept. Voor Value Based Health Care zijn observationele, diagnosespecifieke gegevens uit Registries van grote waarde, aangezien zij in tegenstelling tot Randomise Controlled Trials een directe afspiegeling van de dagelijkse klinische praktijk weergeven (hoge externe validiteit).

Er is per 1 januari 2014 begonnen met het registreren van de geïnstrumenteerde wervelkolomchirurgie, d.w.z. operaties waarbij implantaten worden gebruikt. Eind dit jaar komt de Richtlijn ‘Geïnstrumenteerde spinaalchirurgie bij aandoeningen van de thoracolumbale wervelkolom’ gereed en met de DSSR kan onderzocht worden of implementatie van deze richtlijn ook middels scherpere indicatiestelling en betere uniformering van zorg tot een beter overall behandelingsresultaat leidt. Ongeïnstrumenteerde operaties zoals decompressiechirurgie bij lumbale hernia of kanaalstenose volgen per 1 april 2015, en tevens wordt gewerkt aan uitbreiding met conservatieve behandelingen van hernia’s ter vergelijking en optimalisering van behandeling.