DHBALeverchirurgie

Volledigheid van de DHBA-registratie

Inleiding

Om best practices te identificeren is het essentieel om informatie over de kwantiteit en kwaliteit van leverchirurgie per centrum te verkrijgen. Dit is alleen mogelijk indien alle ziekenhuizen in Nederland waar leveroperaties worden uitgevoerd de gegevens van patiënten volledig registreren in de DHBA.

Het onderzoek

In Figuur 1 wordt zowel het totale aantal verrichtingen als het aantal analyseerbare verrichtingen per ziekenhuis weergegeven voor het afgelopen registratiejaar. Om de gegevens van een ingevoerde verrichting in de DHBA te kunnen analyseren, dienen minimaal de volgende 6 items te zijn geregistreerd: geslacht, geboortejaar, registratiegroep (colorectale levermetastase, levermetastase van andere origine, benigne levertumor, primaire maligne levertumor), operatiedatum, type operatie (resectie, resectie en RFA, open-dicht) en overlevingsstatus (overlijden tijdens de opname waarin de operatie plaatsvond en/of binnen 30 dagen na de operatie).

Evaluatie en conclusie

In 2014 hebben 27 ziekenhuizen deelgenomen aan de DHBA. Zowel het totale aantal verrichtingen per centrum als de volledigheid van de geregistreerde verrichting varieert. Van het totaal aantal geregistreerde verrichtingen in 2014 zijn 1255 (87%) verrichtingen daadwerkelijk analyseerbaar. De registratie van 2013 is onvolledig, omdat de ‘verplichte’ registratie in de DHBA in de loop van 2013 pas ingevoerd werd. Per 2015 is deelname aan de DHBA een kwaliteitsnorm van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) en de Samenwerkende Oncologische Specialismen (SONCOS). Aan de hand van de gegevens in de DHBA wordt gemonitord of ziekenhuizen aan de gestelde normen, waaronder de volumenorm van 20 leverresecties per jaar, voldoen.1,2

Leverchirurgie in Nederland: indicatiestelling en trials

Inleiding

Leverchirurgie kan zowel voor benigne als maligne indicaties plaatsvinden. In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de aantallen verrichtingen per indicatiegebied en een opsomming van enkele relevante bijbehorende trials.

Indicaties

Figuur 1 laat de belangrijkste indicaties voor leverchirurgie in Nederland zien.

 • De meerderheid (bijna 70%) van de leverchirurgie wordt uitgevoerd voor colorectale levermetastasen (CRLM). Hierbij moet worden vermeld dat percutane ablatieprocedures (nog) niet in de DHBA worden geregistreerd.
 • Op de tweede plaats staan primaire levertumoren met 17%. Dit betreft voornamelijk het hepatocellulair carcinoom. In 2015 zal de registratie worden uitgebreid met leverresecties in verband met cholangiocarcinoom.
 • Benigne leverchirurgie, veelal voor adenomen, betreft ruim 8% van de leveroperaties in 2014.
 • Tot slot is er een verzamelcategorie met levermetastasen van andere origine (bijvoorbeeld mammacarcinoom en oculair melanoom).
 • Van het totale aantal ingrepen is 11% volledig laparoscopisch uitgevoerd.

Trails

 • Drainagetrial: Alle patiënten met een resectabel cholangiocarcinoom en een indicatie voor pre-operatieve drainage komen in aanmerking voor deelname aan de drainagetrial [www.drainage-trial.nl].
 • PALM-studie: Alle zwangere vrouwen met een adenoom kleiner dan 5 cm worden bij voorkeur vervolgd via de PALM-studie. Dit is een observationeel onderzoek naar het gedrag van leveradenomen in deze omstandigheden [www.palm-study.nl].
 • Orange 2 trial: Momenteel loopt er nog 1 trial met betrekking tot laparoscopische leverresecties; de Orange 2 plus trial waarin open met laparoscopische hemihepatetcomieën met elkaar worden vergeleken. De Orange 2 trial waarin de laparoscopische versus open segment 2/3-resecties met elkaar werden vergeleken is per 1 juli 2014 gesloten [www.orangetrial.eu].

Chirurgisch behandelen van colorectale levermetastasen: Missen we er teveel?

Inleiding

Een beeld zegt meer dan 1000 woorden: In Figuur 1 wordt een deductie gemaakt op basis van getallen van de Nederlandse Kanker Registratie (NKR), de DHBA én de gegevens uit de literatuur en richtlijnen.

Het onderzoek

De NKR registreert ruim 13000 nieuwe diagnoses van colorectaal carcinoom (CRC) per jaar.1 Synchrone levermetastasen bestaan bij 20-25% van deze patiënten.2 Het is niet bekend bij hoeveel patiënten in een later stadium alsnog levermetastasen ontstaan, maar na 5 jaar is het cumulatief risico 15-25%.3 De meest voorzichtige schatting op basis van twee bevolkingsstudies uit de jaren 90 en begin van deze eeuw zou voor de Nederlandse situatie resulteren in 4000-6500 patiënten met een colorectale levermetastase (CRLM).4,5

Volgens de literatuur komt 30-50% van de patiënten, al dan niet na inductie chemotherapie, in aanmerking voor een curatieve behandeling.6,7 Uitgaande van 4000 patiënten met CRLM zouden jaarlijks 1200-2000 leverresecties voor CRLM gedaan moeten worden.

Evaluatie en conclusie

In 2014 werden 839 patiënten die een leverresectie ondergingen vanwege CRLM (eventueel in combinatie met ablatie) geregistreerd in de DHBA. Dat is een discrepantie van 354-1150 patiënten ten opzichte van het theoretische verwachte aantal. Dit zou betekenen dat slechts 42-70% van de patiënten die voor een resectie in aanmerking komt, ook daadwerkelijk wordt geopereerd (en geregistreerd in de DHBA). Dit aantal moet worden verminderd door factoren zoals natuurlijk beloop, behandelwens van patiënten en (nog) niet geregistreerde percutane ablatieprocedures. Om iedere patiënt een kans te geven op een curatieve behandeling is het noodzakelijk dat deze behandelbeslissing genomen wordt tijdens een MDO in een centrum met expertise in de leverchirurgie.

Toenemende mogelijkheden door veilige, lokale, chirurgische behandeling van colorectale levermetastasen.

Inleiding

Leverchirurgie is onderbenut als behandeling voor colorectale levermetastasen. Resectie biedt kans op genezing en is relatief goedkoop.1 De belangrijkste prognostische factoren voor survival zijn:

De belangrijkste contra-indicatie voor leverchirurgie is te weinig achterblijvend, functionerend leverparenchym. Resectie van multipele en grote metastasen is daarentegen wel mogelijk en ook effectief.2,3 In dit hoofdstuk wordt een overzicht van de uitgebreidheid van metastasering bij leverchirurgie gegeven.

Het onderzoek

In figuur 1a is het aantal leverafwijkingen bij resecties voor colorectale levermetastasen weergegeven. In figuur 1b is de maximale tumorgrootte weergegeven. De 30-dagen- en/of in-ziekenhuismortaliteit bij resectie van <4 metastasen en >5 metastasen verschilt nauwelijks en ligt rond de 1%. Voor wig- en segmentresecties bedraagt dit 0,5 procent ten opzichte van 2,7 procent na een operatie waarbij de halve lever wordt weggenomen (hemihepatectomie).

Evaluatie en conclusie

De meerderheid van de Nederlandse patiënten ondergaat een operatie voor één of twee metastasen. De meeste metastasen hebben een diameter kleiner dan 4 cm. In Nederland wordt leverchirurgie, ondanks de soms complexe operaties, veilig uitgevoerd. Het is aannemelijk dat ook in Nederland patiënten soms niet verwezen worden naar een centrum voor leverchirurgie, terwijl zij mogelijk wel voor leverresectie in aanmerking zouden kunnen komen. Recent Amerikaans onderzoek onder de verwijzers van patiënten met colorectale levermetastasen naar een centrum voor leverchirurgie geeft de meest genoemde redenen om een patiënt niet te verwijzen: extra-hepatische ziekte (80%), slechte algehele conditie van de patiënt (77%), >4 metastasen (63%), bilobaire ziekte (44%) en grootte >5cm (40%).4 Een aantal Nederlandse onderzoeken, waaronder de CHARISMA-, CAIRO 5- en ORCHESTRA-studie, is gericht op patiënten met uitgebreidere ziekte, bij wie lokale behandeling van de lever wel degelijk een plaats kan hebben. Bovendien zal er door de DHBA meer inzicht komen in de uitkomsten van patiënten bij wie uitgebreidere levermetastasen chirurgisch zijn verwijderd.

Referenties

Hoofdstuk 1
 1. Normeringsrapport 3, Stichting Oncologische Samenwerking (SONCOS), februari 2015.
 2. Normering Chirurgische Behandeling 4.1, Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH), juni 2014.
Hoofdstuk 3
 1. Cijfers over kanker, IKNL, [www.cijfersoverkanker.nl].
 2. Van Cutsem E, Cervantes A, Nordlinger B, et al. ESMO Guidelines Working Group. Metastatic colorectal cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2014;25 Suppl 3:iii1-9.
 3. Kanas GP, Taylor A, Primrose JN, et al. Survival after liver resection in metastatic colorectal cancer: review and meta-analysis of prognostic factors. Clin Epidemiol. 2012;4:283-301.
 4. Scheele J, Stangl R, Altendorf-Hofmann A. Hepatic metastases from colorectal cancer: impact of surgical resection on the natural history. Br J Surg. 1990;77:1241–1246.
 5. Faivre J, Manfredi S, Bouvier AM. Epidemiology of colorectal cancer liver metastases. Bull Acad Natl Med 2003;187(5):815–22 (abstract only).
 6. Manfredi S, Lepage C, Hatem C, et al. Epidemiology and management of liver metastases from colorectal cancer. Ann Surg. 2006;244:254-9.
 7. Nordlinger B, Van Cutsem E, Gruenberger T, et al. Combination of surgery and chemotherapy and the role of targeted agents in the treatment of patients with colorectal liver metastases: recommendations from an expert panel. Ann Oncol. 2009;20:985–992.
Hoofdstuk 4
 1. Roberts KJ, Sutton AJ, Prasad KR. Et al. Cost-utility analysis of operative versus non-operative treatment for colorectal liver metastases. Br J Surg. 2015 Mar;102(4):388-98. doi: 10.1002/bjs.9761. Epub 2015 Jan 26.
 2. Faitot F, Faron M, Elias D, et al. Two-stage hepatectomy versus 1-stage resection combined with radiofrequency for bilobar colorectal metastases: a case-matched analysis of surgical and oncological outcomes. Ann Surg. 2014 Nov;260(5):822-7
 3. Viganò L, Capussotti L, Majno P, et al. Liver resection in patients with eight or more colorectal liver metastases. Br J Surg. 2015 Jan;102(1):92-101.
 4. Krell RW, Reames BN, Hndren S, et al. Surgical referral for colorectal liver metastases: A population-based survey. Ann Surg Oncol 2015 Jan [epub]