SystematiekNieuwe registratie starten
Het meten van patiëntgegevens vereist een uiterst zorgvuldige manier van werken. Wanneer er een nieuwe registratie bij DICA start, maken we goede afspraken over het beschikbaar komen van informatie voor de buitenwereld. Dit gebeurt in fasen, zodat zorgverleners de tijd krijgen om het registratieproces in orde te maken, te kijken naar hun resultaten en eventueel acties hierop te nemen. In de eerste registratiefase gaat het alleen om deelname. In de tweede fase spelen structuur- en procesindicatoren een rol en daarna worden echte uitkomstindicatoren in het transparantieportaal opgenomen

Indicatoren
Elk jaar stellen afgevaardigden van medische beroepsgroepen, ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra samen met zorgverzekeraars, patiëntenverenigingen en de overheid vast wat een indicatie is van goede zorg: de zogenoemde kwaliteitsindicatoren. In het Transparantieportaal Zorg zien zorginstellingen hoe zij scoren op de opgestelde kwaliteitsindicatoren.

Methodologie
DICA ontwikkelt in samenwerking met de wetenschappelijke commissies van de diverse registraties een betrouwbaar en valide meetsysteem, waardoor betekenisvolle spiegelinformatie voor zorgverleners kan worden teruggekoppeld. De gebruikte methodologie is door het wetenschappelijk bureau van DICA ontwikkeld en geïncorporeerd in de registraties in samenwerking met de methodologische raad. Deze methodologische raad, bestaande uit o.a. statistici, epidemiologen en informatici, heeft als taak de gebruikte methodiek en analyses te controleren en waar nodig nieuwe methoden te onderzoeken en toe te voegen aan het DICA systeem. De analyses die verricht worden in het kader van DICA registraties staan onder toezicht van de methodologische raad.

Terugkoppeling informatie
DICA levert een aantal gestandaardiseerde online rapportages die inzicht geven in de kwaliteit van zorg die een instelling levert. De rapporten sluiten aan op de informatiebehoeften van de zorgprofessional. De bekende benchmark rapportages vergelijken organisaties met geaggregeerde en geanonimiseerde andere organisaties. Zo ontstaat er een beeld van de door de zorgprofessional geleverde kwaliteit van zorg in vergelijking met de zorg in de rest van Nederland.

Wetenschap
DICA moedigt wetenschappelijk onderzoek aan vanuit de overtuiging dat dit een belangrijk instrument is tot verdere kwaliteitsverbetering. Door outcome research zijn onder meer nieuwe indicatoren ontwikkeld en zijn verbeterpunten en best practices aangewezen. Met steeds meer registraties in andere landen zijn straks internationale vergelijkingen mogelijk.

Deelnemers aan de registraties mogen onder strikte voorwaarden gegevens uit de registratie gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Aanvragen worden op meerdere niveaus getoetst. Ben je geïnteresseerd in de procedure? Kijk dan hier. Belangrijk criterium is of de onderzoeksvraag redelijkerwijs beantwoord kan worden met de gevraagde gegevens. Uitgangspunt is dat voor iedereen –  de wetenschappelijke commissies en derden – gelijke voorwaarden gelden voor data aanvragen.

MRDM
DICA werkt samen met MRDM, waarbij MRDM als dataverwerker voor onze kwaliteitsregistraties optreedt. MRDM verzorgt de dataverzameling, dataverwerking en de dashboard omgeving waarin we de informatie uit de registraties beschikbaar stellen. Voor de data aanlevering biedt MRDM de deelnemende zorginstellingen verschillende mogelijkheden (batch, FHIR API en handmatige aanlevering). Ook kunnen verschillende databronnen door MRDM worden gecombineerd voor onze registraties, om zoveel mogelijk gegevens te hergebruiken en registratielast te verminderen. De data in onze kwaliteitsregistraties worden op een veilige wijze door MRDM beheerd (NEN7510 en ISO27001 gecertificeerd).