Integraal Zorg Akkoord

Integraal Zorg Akkoord

De kwaliteit en de toegankelijkheid van de Nederlandse zorg staat onder druk. De vraag naar zorg neemt toe en tegelijkertijd zijn er grenzen aan de beschikbaarheid van de zorg. Onder andere door de stijgende kosten en de krapte op de arbeidsmarkt. DICA participeert aan de werktafel transparantie en levert inzichten op basis waarvan beleidskeuzes en monitoring van concentratie en spreiding van (oncologische en vaat-)zorg kan plaatsvinden.

De kwaliteitsinformatie uit onze kwaliteitsregistraties zijn voor zorgprofessionals, regionale netwerken en zorgpartijen een waardevolle én betrouwbare bron om inzicht te krijgen in de huidige kwaliteit van zorg. Met onze kennis en expertise ondersteunen we bijvoorbeeld de discussies over volumenormen en geven we richting aan het kwaliteitsgesprek bij netwerkzorg. Daarnaast kunnen de inzichten uit de registraties helpen bij het monitoren van de IZA-doelen.

Concentratie en spreiding
Afspraken maken over concentratie en spreiding binnen de oncologische zorg. Dat is 1 van de opdrachten in het IZA. Bij concentratie gaat het over het leveren van zorg op minder locaties om zo kwaliteitsverbetering te realiseren. Dat is soms nodig, omdat er nu veel ervaring, kennis of dure infrastructuur nodig is om de juiste zorg te kunnen bieden. Bij spreiding gaat het juist om zorg dichter bij patiënten te krijgen om kwaliteitsverbetering te realiseren.

De zorgdata uit onze kwaliteitsregistraties kunnen een deel van de huidige volumes van de zorg in kaart brengen. Dit ondersteunt partijen om tot een (nieuw) voorstel voor concentratie en spreiding te komen. We werken op dit thema intensief samen met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Regionale samenwerking
Transparantie over de kwaliteit, effectiviteit en doelmatigheid van zorg stimuleert het van elkaar leren en verbeteren. Dat maken we mogelijk via de Connect-functie in ons dashboard en de spiegelsessies die we organiseren. Zorgprofessionals zien hun eigen prestaties, de landelijke benchmark en (na expliciete goedkeuring van de zorginstelling zelf) de prestaties van de zorginstellingen waarmee ze samenwerken. Hierdoor kunnen ze op regionaalniveau makkelijker met elkaar in gesprek en waar nodig verbeteringen doorvoeren.

Bij regionale samenwerkingsverbanden halen we op hoe we hen het beste kunnen ondersteunen. Zo blijven we aansluiten bij de wensen en behoeften van de zorgprofessionals en ondersteunen we hen om de doelen uit het IZA te behalen.

Transparantie en het delen van data
Samen met IKNL en DHD zijn we de kartrekkers van de werktafel Transparantie en het delen van data. Transparantie over de kwaliteit, effectiviteit en doelmatigheid van zorg in instellingen én netwerken, maakt zichtbaar wat de verschillen zijn tussen diverse manieren van organiseren en bij verschillende behandelvolumes. En wat het effect daarvan is voor patiënt.

We werken de transparantie uit binnen en tussen netwerken, richting zorgverzekeraars en de patiënt. Onder andere door vast te stellen welke data moet worden verzameld en welke informatie transparant moet zijn volgens de IZA-partijen. Het borgen van de privacy van de patiënt en het beperken van registratielast zijn daarbij belangrijke aandachtspunten.

Gemeenschappelijk loket IZA-aanvragen
Wij hebben met IKNL en DHD afgesproken dat we informatieaanvragen rondom de IZA-thema’s en regionale netwerkzorg, bijvoorbeeld vanuit NFU, NVZ, NZa, ZiN, VWS, maar ook individuele oncologie netwerken en ziekenhuizen, met elkaar afstemmen. Waar mogelijk pakken we samen op en/of (afhankelijk van de vraag) verwijzen we naar elkaar door.

Over het Integraal Zorgakkoord
Het Integraal Zorgakkoord (IZA) heeft als doel de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Om dit te bereiken zijn afspraken gemaakt tussen het ministerie van VWS en een groot aantal partijen in de zorg. Ondertekenaars van het IZA zijn onder meer overkoepelende organisaties van ziekenhuizen, de geestelijke gezondheidszorg en de ouderenzorg.

Meer informatie over het Integraal Zorgakkoord