Skip to main content

NTvG wijdt editie aan melanoomgeneesmiddelen

De nieuwste editie (nummer 26 jaargang 162, 30 juni 2018) van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde is grotendeels gewijd aan melanoomgeneesmiddelen. Meerdere malen is hierin de Dutch Melanoma Treatment Registry (DMTR) benoemd. Bekijk de editie


In deze editie is onder andere het volgende onderzoek met gegevens uit de DMTR gepubliceerd: 

Recente behandelresultaten van uitgezaaid melanoom: Gegevens uit de Dutch Melanoma Treatment Audit

Auteurs: Michiel C.T. van Zeijl, Alfons J.M. van den Eertwegh, Michel W.J.M. Wouters, Anouk Jochems, Maartje G. Schouwenburg, John B.A.G. Haanen, Maureen J. Aarts, Franchette W.P.J. van den Berkmortel, Jan Willem B. de Groot, Geke A.P. Hospers, Ellen Kapiteijn, Rutger H. Koornstra, Djura Piersma, Rozemarijn S. van Rijn, Karijn P.M. Suijkerbuijk, Albert J. ten Tije, Astrid A.M. van der Veldt, Gerard Vreugdenhil en Koos J.M van der Hoeven

Samenvatting

Doel
Evaluatie van de behandelstrategieën en overleving van patiënten met irresectabel melanoom stadium IIIc of IV sinds de introductie van nieuwe geneesmiddelen in 2012 in Nederland.

Opzet
Prospectieve cohortstudie.

Methode
Wij analyseerden gegevens uit de Dutch Melanoma Treatment Registry (DMTR) van patiënten die in de periode 1 juli 2012-31 december 2015 waren gediagnosticeerd met irresectabel melanoom stadium IIIc of IV. We schatten de overlevingsduur met de Kaplan-Meier-methode. De relatie tussen jaar van diagnose en overleving werd geschat met Cox-regressieanalyse, gecorrigeerd voor leeftijd, ‘WHO performance status’, lactaatdehydrogenasewaarde, tumorstadium, hersenmetastasen en afstandsmetastasen.

Resultaten
Van de geregistreerde 2768 patiënten kreeg ongeveer driekwart systemische therapie; deze behandeling was elk jaar aan verandering onderhevig. De mediane overlevingsduur was 10,7 maanden (95%-BI: 9,6-13,2) in 2012 en 13,8 maanden (95%-BI: 11,8-15,6) in 2015; de mediane overlevingsduur voor systemisch behandelde patiënten was 17,1 maanden in 2015. De 2-jaarsoverleving nam in deze periode toe van 23 tot 40%. Patiënten gediagnosticeerd in 2015 hadden een betere overleving dan patiënten uit 2014 (hazardratio (HR): 0,82; 95%-BI: 0,73- 0,93). Dit effect gold ook voor patiënten die werden behandeld met systemische therapie (HR: 0,79; 95%-BI: 0,69-0,91).

Conclusie
De snelle beschikbaarheid van nieuwe geneesmiddelen, die door de toenmalige minister van VWS en de beroepsgroep is geïnitieerd, heeft de behandeling van patiënten met irresectabel melanoom stadium IIIc of IV ingrijpend veranderd. De gegevens uit de DMTR duiden op een veilig gebruik van deze nieuwe geneesmiddelen in de dagelijkse praktijk en een verbetering van de overleving van patiënten met gevorderd melanoom in de afgelopen jaren.

Lees het volledige artikel op NTvG