Skip to main content

NBCA Jaarverslag 2019: resultaten borstkankerzorg Nederland

De NABON Breast Cancer Audit (2019) heeft haar Jaarverslag 2019 uitgebracht. De NBCA maakt de kwaliteit van zorg voor borstkankerpatiënten in ons land inzichtelijk door middel van registratie en terugkoppeling. Het NBCA Jaarverslag is geschreven voor patiënten, huisartsen, borstkankerspecialisten en alle andere personen die geïnteresseerd zijn in de kwaliteit van de zorg van geopereerde borstkankerpatiënten in Nederland.  

In het Jaarverslag kunt u gegevens vinden over patiënteigenschappen, diagnostiek en behandeling van meer dan 16.000 geopereerde patiënten met borstkanker die in 2019 zijn geregistreerd. Ook vindt u een overzicht van de kwaliteitsindicatoren van 2019.

Ook het afgelopen jaar heeft de vergelijkende data op ziekenhuisniveau laten zien dat de borstkankerzorg in Nederland van hoog niveau is. Aantal highlights uit het jaarrapport 2019:

  • In 2019 namen 74 ziekenhuizen deel aan de borstkankeraudit.
  • In 2019 zijn in de NBCA gegevens geregistreerd van 16.146 patiënten die zijn geopereerd of waarbij er sprake was van een intentie tot operatie; 2.000 patiënten met alleen ductaal carcinoma in situ (DCIS) en 14.146 patiënten met een invasief carcinoom (eventueel gecombineerd met een in situ component).
  • In 2019 werd 55% als T1 gediagnosticeerd en meer dan 82% als N0. Het overgrote deel van de invasieve borstkanker betrof een ductaal carcinoom. Ongeveer 65% was hormoongevoelig.
  • De Nederlandse richtlijn onderschrijft de toegevoegde waarde van een MRI-onderzoek van de borst voorafgaand aan de operatie bij patiënten met invasief borstkanker met lobulaire histologie. In 2019 werd bij 76,2% van deze patiënten voor de operatie een MRI van de borst verricht.
  • Het behouden van de borst(contour) is bij de behandeling van borstkanker steeds meer op de voorgrond komen te staan. In 2019 is bij 75,8% van de patiënten met invasief borstkanker (n = 10.723) de borstcontour behouden gebleven na de behandeling. 

In de NKR borstkanker-rapportage kunt u de trends in voorkomen, behandeling en overleving van alle borstkankerpatiënten vinden.

Over NBCA

Het primaire doel van de NBCA is het inzichtelijk maken van de kwaliteit van de borstkankerzorg in Nederland, enerzijds als stuurinformatie voor zorgverleners in ziekenhuizen en anderzijds om de geboden zorgkwaliteit te kunnen vergelijken met andere ziekenhuizen als spiegelinformatie. Dit gebeurt door een eenduidige registratie van data betreffende de diagnostiek en behandeling van borstkanker en het vaststellen van een multidisciplinair gedragen kwaliteitsindicatorenset die de kwaliteit hiervan weergeeft. Deze kwaliteitsindicatorenset wordt ieder jaar opnieuw beoordeeld en waar nodig aangepast. Voor deelnemers aan de registratie is het ook mogelijk om gegevens uit de NBCA te gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek