Skip to main content

Aan het woord over samenwerking met DICA…

Aan het woord Monique te Velthuis, beleidsadviseur Programma Kwaliteit van Zorgverzekeraars Nederland, Partner in Quality van DICA. Op de vraag wat de belangrijkste ambitie van ZN voor een verdere kwaliteitsverbetering in Nederland is antwoordt zij: “Sinds jaar en dag is het de missie van zorgverzekeraars om kwalitatief goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor alle verzekerden te garanderen die gericht is op het bevorderen van gezondheid en kwaliteit van leven. Verzekeraars willen, in nauwe samenwerking met patiëntenorganisaties en zorgaanbieders, de kwaliteitscurve in beweging zetten. Het Programma Kwaliteit van ZN houdt zich daarom intensief bezig met ‘Shifting the curve up and to the right’. Zorgverzekeraars stimuleren en ondersteunen dat kwaliteitsinformatie wordt gebruikt voor benchmarking door en in de PDCA-cyclus van zorgverleners, bij zorginkoop en gesprekken over kwaliteit - op weg naar ‘value based healthcare’ - en als keuze-informatie voor patiënten”.

Hoe werkt ZN aan dit doel en hoe is de samenwerking met DICA?
“Wij werken aan het transparant maken van betekenisvolle kwaliteitsinformatie voor 30 veelvoorkomende aandoeningen in de medisch specialistische zorg én in andere sectoren. Onze focus ligt steeds op uitkomstindicatoren en PROMs, inclusief de implementatie van ICHOM-sets. Om de beoogde transparantie en kwaliteitsverbeteringen in de zorg te realiseren zijn betrouwbare kwaliteitsregistraties zoals die van DICA noodzakelijk. ZN werkt met koepelpartijen samen aan een toetsingsinstrument om kwaliteitsregistraties te vergelijken en te beoordelen én aan een landelijke infrastructuur om de gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders, kwaliteitsregistraties en overige partijen te stroomlijnen. Tegelijkertijd houden we ons bezig met het verminderen van de registratielast door extra informatie-uitvragen van zorgverzekeraars te voorkomen.

We hebben van meet af aan DICA ondersteund, tenslotte is het een instituut dat is ontstaan op de werkvloer - voor en door specialisten. Nu faciliteert Zorgverzekeraars Nederland alle 21 kwaliteitsregistraties. Zorgverzekeraars zien deze rol voor zich weggelegd omdat we DICA als een belangrijke leverancier beschouwen en een onafhankelijke, unieke en betrouwbare databron voor het registreren, faciliteren, verbeteren en ontsluiten van kwaliteitsinformatie. Onze samenwerking met DICA heeft geleid tot beter begrip voor elkaars belangen en zorgen, meer vertrouwen en een professionele werksfeer”.

Hoe kunnen we de ervaringen van de patiënt beter integreren in de kwaliteitsmetingen?
“De mondigheid van patiënten en de bereidheid hun ervaringen met anderen te delen is de afgelopen jaren aanzienlijk gegroeid. Patiënten organiseren hun zorgbehoefte steeds meer zelf en nemen de kwaliteit van zorg mee in hun beslissingen. Om goed zicht te hebben op de kwaliteit van zorg is gestructureerde informatie over de uitkomsten van zorg van de patiënt zelf nodig. Daarom ondersteunen zorgverzekeraars de uitvoering van landelijk gestandaardiseerde patiëntervaringsmetingen, de PROMs en de PREMs, via kwaliteitsregistraties en Zorgkaart Nederland. Resultaten van patiëntervaringsmetingen moeten, samen met de klinische uitkomsten, beschikbaar zijn voor patiënt en zorgverlener, zodat zij samen kunnen beslissen over het zorgproces. Kwaliteitsregistraties, in samenwerking met zorgaanbieders, zouden dit in alle spreekkamers in Nederland mogelijk moeten maken”.

Welke boodschap wilt u DICA meegeven?
“Patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben behoefte aan inzicht in de kwaliteit van zorg. Het is van groot belang dat DICA verbinding blijft houden met haar klanten en stakeholders, zodat zij die diensten en informatie kan leveren waaraan behoefte is. Het in harmonie brengen van alle behoeften en belangen is niet makkelijk, maar als DICA daar nog beter in slaagt, dan neemt de kwaliteit van zorg in Nederland een hoge vlucht. Uiteraard draagt Zorgverzekeraars Nederland als ‘partner in quality’ van DICA haar steentje daar graag aan bij”.