Skip to main content

Casemixcorrectie in DICA analyses

Om tot betrouwbare vergelijkingen en analyses te komen, is een goede methodologie nodig. In vier delen beschrijven wij de belangrijke rol die methodologie bij DICA speelt. Onderstaande blog betreft deel 2 waarin casemixcorrectie wordt besproken. Deel 3 en 4 publiceren wij respectievelijk in juli en augustus 2017.

Afbeelding: Voorbeeld van de casemixcorrectie in de DICA analyses bij 2 ziekenhuizen

Waarom casemixcorrectie?
Zoals in het eerste deel van deze serie is besproken, staat benchmarking (eigen zorginstelling weergeven in relatie tot het landelijk gemiddelde of de norm) centraal in de DICA indicatorenrapportage. Bij sommige uitkomsten, zoals onderstaand voorbeeld, is het benchmarken van ziekenhuizen echter niet zo rechtlijnig:

Er zijn twee ziekenhuizen met dezelfde chirurgen, waarbij hetzelfde behandelplan wordt gevolgd. Ziekenhuis A behandelt voornamelijk oude zwakke patiënten, terwijl ziekenhuis B voornamelijk jonge fitte mensen behandelt. Ziekenhuis A scoort 30% op mortaliteit na de behandeling, ziekenhuis B heeft slechts een mortaliteitspercentage van 5%.

In dit geval wordt het percentage mortaliteit niet alleen bepaald door de kwaliteit van het behandeling, die is immers in beide ziekenhuizen vergelijkbaar, maar ook door patiëntkenmerken. Omdat het ziekenhuis hier zelf geen invloed op heeft, zou casemixcorrectie een betere benchmark kunnen opleveren.

Wat is casemixcorrectie?
Casemixcorrectie is het corrigeren van een uitkomst voor factoren waarop het ziekenhuis zelf geen invloed heeft, zoals patiëntkenmerken. Dit levert een gecorrigeerd percentage voor een uitkomst op. Dit percentage kan gelijk zijn aan het ongecorrigeerde percentage, maar ook hoger of lager uitvallen t.o.v. het ongecorrigeerde percentage. Ziekenhuis A en B zoals hierboven beschreven, kunnen na casemixcorrectie mogelijk dus op hetzelfde gecorrigeerde percentage uitkomen.

Casemixfactoren
Het gecorrigeerd percentage is afhankelijk van geselecteerde casemixfactoren. Per uitkomst en ziektebeeld zijn andere factoren relevant voor de casemixcorrectie. Het aantal casemixfactoren dat mag worden geïncludeerd is afhankelijk van het aantal mensen dat de uitkomst heeft gekregen. Op basis van literatuur en common sense van de Clinical Audit Board van de registratie wordt bepaald welke factoren er relevant zijn. Zo wordt er bijvoorbeeld voor gecompliceerd beloop in de DLCA-S onder andere gecorrigeerd voor longfunctie, terwijl dit bij andere ziektebeelden niet relevant is.

Het gecorrigeerde percentage
Het gecorrigeerde percentage wordt berekend door per ziekenhuis de ratio van het aantal geobserveerde patiënten met de uitkomst t.o.v. het aantal verwachte patiënten met de uitkomst te vermenigvuldigen met het gemiddelde van de gehele populatie. Het verwachte aantal patiënten met de uitkomst wordt bepaald op basis van de casemixfactoren en is de som van de verwachte uitkomst per patiënt, op basis van zijn of haar persoonskenmerken. 

Indien u vragen heeft over de methodologie gebruikt bij DICA kunt u contact opnemen met het datamanagement: dm@dica.nl