Skip to main content
Jaarrapportage 2019

NBCA

NBCA Borstkanker

De ontwikkeling van de NBCA indicatorenset
De zorg omtrent de patiënt met borstkanker wordt gedragen door een multidisciplinair team van medisch specialisten (mammateam). Daarom is in 2011 de NABON breast cancer audit (NBCA) opgericht, een multidisciplinaire registratie waarin de essentiële stappen in de zorgketen, voor borstkankerpatiënten, door middel van kwaliteitsindicatoren geëvalueerd worden.

Indicatoren voor de borstkankerzorg richtten zich begin jaren 2000 voornamelijk op de chirurgische aspecten van de behandeling. Door het oprichten van de NBCA werd het mogelijk om een multidisciplinaire set van kwaliteitsindicatoren te ontwikkelen.

De NBCA indicatorenset
Sinds de oprichting van de NBCA werd op veel indicatoren kwaliteitsverbetering gezien en nam ziekenhuisvariatie af. Continue worden nieuwe indicatoren geïntroduceerd zoals de samengestelde indicator borstcontoursparende behandeling die sinds 2016 wordt uitgevraagd. Het behouden van de borstcontour door middel van een sparende operatie (primair of na neo-adjuvante chemotherapie (NAC)) of een amputatie gevolgd door een directe reconstructie, zou een beter zelfbeeld geven.1 In de afgelopen vier jaar wordt bij ruim 75% van de vrouwen de borstcontour behouden, tevens is op te merken dat steeds vaker een borstcontoursparende operatie wordt verricht na NAC [Figuur 1].

Figuur 1. Percentage geopereerde patiënten met een invasief borstkanker dat de borstcontour heeft behouden in 2016-2019.

Samenwerking met Borstkankervereniging Nederland (BVN)
Naast alle medisch specialisten is ook BVN in de wetenschappelijke commissie vertegenwoordigd. Deze samenwerking met de patiëntenvereniging geeft direct meer inzicht in welke kwaliteitsaspecten voor borstkankerpatiënten belangrijk zijn. Structuurindicatoren die het mammateam beschrijven zijn een goed voorbeeld.

Samen beslissen
Mede op wens van BVN zal de komende jaren gedeelde besluitvorming steeds meer gewicht krijgen binnen de NBCA. Borstkanker kan op verschillende manieren behandeld worden, door het gesprek met de patiënt aan te gaan kan samen een besluit worden genomen.

NBCA-R
De NABON Breast Cancer Audit (NBCA) is vanaf de oprichting in 2011 een multidisciplinaire audit met informatie over diagnostiek en behandeling (systemische behandeling, operatie en bestraling). Tot nu toe werden van individuele patiënten alleen basale bestralingsgegevens vastgelegd: of iemand bestraald was of niet, of er lokaal of locoregionaal bestraald was en of er een boost gegeven was.

Om meer inzicht te krijgen in de kwaliteit van de gegeven bestraling en de variatie tussen radiotherapiecentra heeft de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO) het initiatief genomen om de NBCA uit te breiden met radiotherapeutische parameters. Vanaf 2020 worden van alle patiënten met borstkanker ook de radiotherapeutische behandel- en uitkomstparameters systematisch vastgelegd in de NBCA-R.

Dataset
De NBCA-R bestaat uit een dataset waarmee op patiëntniveau informatie over de bestraalde gebieden, de gegeven dosis op de doelgebieden en de risico-organen wordt geregistreerd [tabel 1].

Meerdere radiotherapiecentra hebben meegewerkt aan een pilot waardoor uiteindelijk een dataset is ontwikkeld waarin de data handmatig in maximaal 10 minuten per patiënt kan worden ingevoerd. Daarnaast is in samenwerking met MRDM een automatische uploadmodule ontwikkeld, die in zes radiotherapiecentra is getest en goed werkzaam is gebleken. Deelname aan de NBCA-R is per 1 januari 2020 verplicht gesteld voor de leden van de NVRO.

Variatie in kwaliteit
De NBCA-R geeft inzicht in de gegeven radiotherapie en de mogelijke variatie daarbij. Om variatie in radiotherapie te kunnen duiden zullen de gegevens van de NBCA-R en de NBCA moeten worden gekoppeld. ‘Echte’ uitkomstindicatoren zullen uiteindelijk opgenomen moeten worden in de NBCA, om betekenisvolle indicatoren voor radiotherapie te kunnen ontwikkelen.

Tabel 1. De variabelen (op patiëntniveau) uit de dataset over de bestraalde gebieden en de dosis op de doelgebieden en de risico-organen.

Het Codman-dashboard
Vergelijkende data op ziekenhuisniveau laat zien dat de borstkankerzorg in Nederland van hoog niveau is.

In de spreekkamer wordt steeds meer met de patiënt samen gekeken naar de beste behandeling voor de individuele patiënt. Om de dialoog tussen arts en patiënt te ondersteunen hebben NBCA en DICA, het afgelopen jaar het zogenaamde Codman Dashboard ontwikkeld. Een dynamisch dashboard waarmee de medisch specialist inzicht krijgt in zijn eigen praktijk. Het Codman Dashboard wordt verder uitgebreid zodat op basis van NBCA-data op patiëntniveau ingezoomd kan worden, waardoor verschillende behandelmogelijkheden en de hieraan gerelateerde uitkomsten zichtbaar worden voor de arts en patiënt.

Codman-dashboard in de spreekkamer
Met behulp van het Codman dashboard is het mogelijk om informatie over diagnostiek en behandeling te vergelijken met het landelijk gemiddelde. Op de langere termijn kunnen de indicatoren als ondersteunende informatie ingezet worden in de spreekkamer. Uitkomsten uit de ‘real-world’ zullen in de toekomst patiënten informeren over specifieke behandelopties, waardoor het gesprek in de spreekkamer tussen patiënt en arts gefaciliteerd wordt.

Een voorbeeld: Een 57-jarige patiënte presenteert zich in de spreekkamer met borstkanker. De tumor is 4 cm groot, lymfeklieren zijn niet aangedaan en er is geen verdenking op uitzaaiingen (T2N0M0). De tumor is hormoongevoelig (ER+/PR-) en niet overgevoelig voor groeifactoren (HER2/neu-). Met het dynamische dashboard kan de medische specialist, met behulp van filters, patiënten met dezelfde patiënt- en tumorkarakteristieken selecteren. Getoond kan worden wat bij die patiëntengroep is gedaan; bij hoeveel patiënten is bijvoorbeeld een MRI verricht, is neo-adjuvante chemotherapie gegeven, is voor een borstsparende operatie of juist amputatie met directe reconstructie gekozen?
Op deze manier kan uitkomstinformatie uiteindelijk gebruikt worden tijdens het gesprek tussen patiënt en specialist om tot een zo goed mogelijk behandelplan te komen.

Figuur 2. NBCA CODMAN-dashboard.

Basistabel NBCA

Referenties NBCA

  1. Boughey JC, Hunt KK, Beahm EK. Oncoplastic surgery for breast cancer. Textbook of surgical oncology 2007: 127-144