Skip to main content
Jaarrapportage 2019

Met onze stakeholders

Dialoog met onze stakeholders

Het betrekken van onze stakeholders bij DICA hoort bij onze manier van werken. Door de dialoog met onze stakeholders aan te gaan kunnen wij ons continu richten op verbetering, innovatie en samenwerking.

 

Jaarcyclus in beeld

DICA stelt de kwaliteitsindicatoren gedurende het jaar, samen met de stakeholders, vast. DICA faciliteert de transparantiecyclus en organiseert zowel de indicatoren als de ontwikkeldagen. De indicatoren en ontwikkeldagen worden georganiseerd in een tripartite overleg met afgevaardigden uit de zorg: de beroepsgroep en de ziekenhuizen, zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties. De afdeling Registraties heeft in 2019 de Ontwikkeldag in een nieuwe vorm gegoten, om beter te voorzien in de wensen van de koepelpartijen.

Tijdens de Ontwikkeldagen beoordelen afgevaardigden uit de zorg of de huidige indicatoren nog wel up-to-date zijn en of ze de juiste informatie weergeven. Ook worden innovaties meegenomen zoals nieuwe behandelmethodes en nieuwe medicijnen en hoe zorgprofessionals met minder indicatoren het zorgproces het beste kunnen omschrijven. Hieruit wordt een keuze gemaakt: welke indicatoren moeten transparant worden gemaakt? Deze externe indicatoren worden in gezamenlijkheid bepaald en uiteindelijk via de Transparantiekalender van Zorginstituut Nederland inzichtelijk gemaakt.

Tijdens de Indicatorendagen worden de externe indicatoren, de indicatoren die uiteindelijk publiekelijk gedeeld worden, voor het komende jaar vastgesteld. In dit overleg wordt besloten welke indicatoren als verplicht worden opgenomen op de Transparantiekalender, die Zorginstituut Nederland beheert.

 

Uitbreiden en uitrollen:

Codman dashboard beschikbaar voor alle ziekenhuizen in Nederland

Via het Codman Dashboard komt kwaliteitsdata beschikbaar voor de discussie over kwaliteitsanalyse in de ziekenhuizen. In 2019 is het Codman Dashboard uitgerold naar alle ziekenhuizen in Nederland. Het Codman Dashboard bestaat uit drie verschillende ‘producten’: Exploratief, Indicatoren en Beschrijvingen. Met de introductie van het Codman Dashboard is een belangrijke stap gezet in het inzichtelijk maken van de kwaliteit van het eigen ziekenhuis en de eigen vakgroep door middel van dynamische rapportages waarmee specifieke data vergeleken kan worden.

Ronald Liem, chirurg in het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda en in de Nederlandse Obesitas Kliniek in Den Haag over het Codman Dashboard: “Dat geldt zeker ook voor DICA’s Codman Dashboard: een verrijking voor de professie en een instrument waarmee je op termijn betere zorg kunt leveren. Een tool om intern in de behandelteams uitkomsten te bespreken. Een manier ook om als chirurgen in één organisatie onderling prestaties te vergelijken, vooral om ervan te leren. Het boort de intrinsieke motivatie aan om te leren.” lees het gehele interview hier.

Medisch specialisten kunnen met behulp van de dashboards hun behandelresultaten filteren naar bijvoorbeeld leeftijd, comorbiditeiten en chirurgische technieken om zo de meest optimale behandelmethode te kiezen. De Codman-lijn bestaat uit drie dashboards:

  1. Codman Exploratief
    ‘Exploratief’ maakt het mogelijk om op basis van ruwe data nieuwe inzichten te verkrijgen. Aan de hand van een set vastgestelde uitkomstmaten kunnen selecties en steekproeven worden gedaan. ‘Exploratief’ biedt een overzicht van: uitkomsten, trends en patiëntlijsten. Onder ‘Exploratief’ kan de gebruiker zelf selecties en filters toepassen en daarmee inzoomen op specifieke data.
  2. Codman Indicatoren
    Gebruikers willen een overzicht van de benchmarks van verschillende ziektebeelden zoals vastgesteld voor iedere kwaliteitsregistratie. Onder ‘Indicatoren’ staat de omschrijving en status van de indicator, patiëntlijsten (in/exclusielijsten) en rekenregels.
  3. Codman Beschrijvingen
    Binnen het Codman Dashboard geeft ‘Beschrijvingen’ een globaal overzicht van de belangrijkste kenmerken van de registratie. De kenmerken worden weergegeven in absolute aantallen, percentages, gemiddelde en spreidingsmate.

In de komende jaren worden de functionaliteiten van het Codman Dashboard verder doorontwikkeld. Daarbij wordt ingezet op samenwerking tussen de ziekenhuizen, zorgevaluatie op ziekenhuisniveau en samen beslissen met de patiënt. Codman Dashboard is gratis beschikbaar voor ziekenhuizen.

 

Impact van wetenschappelijk onderzoek op de kwaliteit van zorg

DICA moedigt wetenschappelijk onderzoek aan vanuit de overtuiging dat dit een grote bijdrage levert aan de verbetering van de kwaliteit van de zorg. In de afgelopen jaren zien we dat de verzamelde data, behalve voor zorgevaluatie, steeds vaker gebruikt wordt voor wetenschappelijk onderzoek. Daarmee hebben de data direct impact op de dagelijkse zorgpraktijk.

Verandering werkwijze door onderzoek
De uitkomsten van verschillende onderzoeken met DICA-data hebben direct geleid tot aanpassing van richtlijnen. Door het aanpassen van de richtlijnen wordt de zorg voor de patiënt continu verbeterd.

Een goed voorbeeld hiervan is pre-operatieve radiotherapie bij patiënten met rectum carcinoom. Uit internationaal vergelijkend onderzoek bleek dat in Nederland aanzienlijk vaker pre-operatief radiotherapie werd toegepast in vergelijking met andere Europese landen, zonder dat de overleving verschillend was.¹ Deze studie gaf aanleiding tot de eerste populatiestudie met DICA-data.²

Het onderzoek uit 2014 bevestigde dat pre-operatieve radiotherapie in Nederland heel vaak werd toegepast en dat er grote praktijkvariatie was ontstaan tussen de zorginstellingen. In 2014 is naar aanleiding van dit onderzoek de richtlijn voor pre-operatieve radiotherapie bij rectum carcinoom aangepast. Deze aanpassing is vervolgens weer geëvalueerd met DICA-data. Daarbij was de conclusie dat de toepassing van pre-operatieve radiotherapie inderdaad af was genomen.³

In 2019 is opnieuw onderzocht of de richtlijn voor pre-operatieve radiotherapie wordt nageleefd. De uitkomsten hiervan zijn recentelijk gepubliceerd in het European Journal of Surgical Oncology,4 een vooraanstaand wetenschappelijk tijdschrift. Uit dit onderzoek blijkt opnieuw dat radiotherapie voor vroeg stadium rectum carcinoom in Nederland vrijwel niet meer toe wordt gepast. Voor patiënten met een intermediair risico rectum carcinoom bestaat echter nog steeds aanzienlijke praktijkvariatie met betrekking tot het toepassen van radiotherapie. Deze bevinding heeft er eind 2019 toe geleid dat de richtlijn voor deze groep patiënten is aangepast.

Bovenstaand voorbeeld maakt inzichtelijk hoe wetenschappelijk onderzoek met behulp van DICA-data kan leiden tot richtlijnaanpassing. Het voorbeeld geeft ook weer dat een continu proces van zorgevaluatie noodzakelijk is, waarbij we met behulp van nieuw DICA-data de zorg kunnen blijven verbeteren.