Skip to main content

Jaarrapportage 2019

Woord van het bestuur

 

Geachte lezer,

Hierbij bieden wij u het DICA Jaarrapport 2019 aan: IMPACT. Dit jaarverslag verschijnt in een tijd waarin de coronacrisis de hele wereld in zijn greep heeft, met grote impact op onze samenleving, de economie en de gezondheidszorg. In het licht van dit ‘nieuwe normaal’, zijn wij voortdurend met elkaar en onze partners in gesprek over hoe wij DICA-data slim en efficiënt in kunnen zetten. Daarover leest u ongetwijfeld meer in het jaarrapport van volgend jaar, 2020.

Graag blikken wij samen met u terug op 2019. In dit jaarrapport maken wij inzichtelijk welke stappen DICA heeft gezet en hoe onze registraties de kwaliteit van zorg in Nederland verbeteren. Een paar voorbeelden: De borstimplantatenregistratie (DBIR) heeft dit jaar de IGJ en het RIVM ondersteund in de landelijke discussie over borstimplantaten door beide partijen te voorzien van objectieve en landelijke informatie. Verder is DICA Geneesmiddelen opgezet, een activiteit waarmee we, zonder extra registratielast, meer inzicht krijgen in de effectiviteit van dure geneesmiddelen in Nederland. Ook laat de bariatrische registratie (DATO) zien dat er na een bariatrische ingreep niet alleen gewichtsafname wordt gerealiseerd maar ook dat het aantal ernstige complicaties is gedaald. Dit en meer leest u onder het kopje ‘selecteer registratie’. Per registratie worden de belangrijkste ontwikkelingen benoemd.

Uitkomstinformatie terugkoppelen
In het jaarrapport van 2018 spraken wij de verwachting uit dat de geleverde informatie weer teruggekoppeld zou worden naar zowel de zorgverlener als de bestuurder. We hebben geleerd en geluisterd naar feedback van onze gebruikers. Op basis daarvan hebben wij eind 2019 het interactieve Codman Dashboard naar alle registraties uitgerold. De ‘Mijn DICA’-omgeving is volledig overgezet naar de Codman-omgeving.

De meerwaarde van het patiëntenperspectief
Steeds meer zorgprofessionals erkennen de meerwaarde van het meten van de kwaliteit van zorg aan de hand van het patiëntenperspectief. Hierdoor ontstaat een completer beeld van de kwaliteit van zorg. Hoewel de roep om patiënt-gerapporteerde uitkomsten (PROMs) steeds luider wordt, is er niet altijd landelijke consensus over welke PROMs op welk moment en voor welke aandoening worden uitgevraagd.

DICA heeft, in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, een advies uitgebracht over waar wij in Nederland staan als het om PROMs gaat en welke stappen nodig zijn om tot landelijke overeenstemming te komen. Inmiddels vragen negen DICA-registraties PROMs uit, waarbij wij streven naar korte vragenlijsten en wij de vragenlijsten voor de patiënt zo toegankelijk mogelijk houden.

De totstandkoming en doorontwikkeling van het Codman Dashboard maakt het mogelijk in de toekomst niet alleen de klinische uitkomsten maar ook het patiëntperspectief voor de patiënt te ontsluiten. Door deze gegevens samen te voegen en op een platform te presenteren, maken wij de informatie toegankelijk voor de patiënt en faciliteren we het gesprek tussen de arts en patiënt in de spreekkamer. Zo maken wij shared decision making mogelijk.

Kwaliteitsregistraties slaan handen ineen
Kwaliteitsregistraties in Nederland beschikken over ruime ervaring en expertise op het gebied van datacollectie, -analyse en -publicatie. Met LROI, Nefrovisie, NICE, NHR en Perined is er een gezamenlijk actieplan opgesteld en hebben wij de handen ineengeslagen om verschillen op het gebied van juridische governance, financiering, organisatorische vormgeving en ICT-infrastructuur zoveel mogelijk te minimaliseren. Ook in 2020 werken wij hier onverminderd hard aan door.

In het afgelopen jaar hebben wij een groei doorgemaakt die past bij het groeiende belang van kwaliteitsregistraties. Daarbij voelen wij ons al jaren gesteund door onze partners die net als wij de ambitie hebben een actieve en structurele bijdrage te leveren aan de verbetering van de kwaliteit van zorg. Samen staan wij nu eenmaal sterker. IMPACT maken we samen.

Wij wensen u veel leesplezier!

Lees het DICA Jaarrapport 2019 online of download het jaarrapport in PDF