Skip to main content
Jaarrapportage 2019

DPARD

DPARD Diabetes mellitus

DPARD geeft inzicht in klinische diabeteszorg
De Dutch Pediatric and Adult Registry of Diabetes (DPARD) registreert sinds november 2017 patiënt-, diagnostiek- en behandelkarakteristieken van patiënten met diabetes mellitus. DPARD bevat data van zowel kinderen als volwassenen, die behandeld worden in de tweede of derde lijn in Nederland. De betrokken beroepsgroepen zijn kinderartsen en internisten.

Het verbeteren van de diabeteszorg in Nederland
Diabetes mellitus is een chronische aandoening die gepaard gaat met comorbiditeit, complicaties, een lagere levensverwachting en een lagere kwaliteit van leven.1-3

In Nederland zijn er naar schatting 1,2 miljoen diabetespatiënten, een aantal dat naar verwachting als gevolg van toenemend overgewicht en vergrijzing alleen maar toe zal nemen.4 Geschat wordt dat 185.000 van deze patiënten worden behandeld in de tweede of de derde lijn.5 Om hoeveel patiënten het hier exact gaat is onduidelijk. Ook is weinig bekend over de kenmerken van deze patiënten. Om de kwaliteit van de diabeteszorg te garanderen en te verbeteren is meer kennis nodig over deze groep diabetespatiënten. Met behulp van DPARD willen we dit bewerkstelligen.

Samen de diabeteszorg inzichtelijk maken
Eind 2017 is DPARD officieel van start gegaan. Op dit moment zijn er 23 zorginstellingen aangesloten of in proces van aansluiting bij DPARD. Dit jaar is het aantal geïncludeerde patiënten gestegen van 12.419 naar 20.087 [Figuur 1].

Figuur 1. Inclusie van diabetespatiënten in DPARD (november 2017 – januari 2020).

 

Verbeterde terugkoppeling van zorguitkomsten
Afgelopen jaar zijn er vorderingen gemaakt om patiëntkarakteristieken en zorguitkomsten inzichtelijk te maken. Sinds 2019 is het voor aangesloten zorginstellingen mogelijk om gegevens te raadplegen over hun eigen diabetespopulatie in verhouding tot het landelijke gemiddelde. De afgelopen tijd is mijnDICA vervangen door het Codman dashboard. In dit dashboard worden karakteristieken van de diabetespatiënten van de betreffende zorginstelling weergegeven. De kwaliteit van zorg wordt inzichtelijk gemaakt op basis van patiëntresultaten die gebruikers zelf kunnen selecteren en aanpassen. Hiermee wordt inzicht gegeven in het verbeterpotentieel en in de patiëntpopulatie van de eigen zorginstelling.

Registratie aan de bron
In 2019 werd door zeven zorginstellingen data aangeleverd. Het HbA1c vormt de hoeksteen van de diabetescontrole en is door alle ziekenhuizen vanaf het begin aangeleverd. Data-aanlevering voor DPARD vindt, in tegenstelling tot de meeste DICA-registraties, uitsluitend plaats middels automatische batchaanlevering. Gegevens worden door zorgverleners in hun elektronische patiëntendossier (EPD) ingevoerd en verzameld in een zogenoemde batch. Deze batch wordt vervolgens naar Medical Research Data Management (MRDM) gestuurd, de dataverwerker van DICA, die onze data bewerkt en veilig opslaat.

Diabetesregulatie
Van alle in 2019 geregistreerde diabetes patiënten werd het laatste HbA1c van dat jaar genomen, vervolgens werd gekeken naar het percentage patiënten met een HbA1c onder de 60 mmol/mol. Dit geeft een idee over het bloedglucosegehalte van patiënten in de verschillende zorginstellingen en van alle patiënten in DPARD samen. [Figuur 2]. Hieruit blijkt dat gemiddeld 47% van alle patiënten met diabetes mellitus een HbA1c onder de 60 mmol/mol had. Er is veel spreiding in HbA1c tussen zorginstellingen te zien, welke waarschijnlijk grotendeels wordt veroorzaakt door het verschil in aantal geregistreerde patiënten tussen zorginstellingen.

Figuur 2. HbA1c < 60 mmol/mol per zorginstelling. (n=7)

Impact op diabeteszorg
Het afgelopen jaar zijn er grote stappen gezet met DPARD, met name op het gebied van terugkoppeling naar de aangesloten zorginstellingen. Om de diabeteszorg nog beter in kaart te brengen willen we ernaar toe werken om de standaard set van International Collaboration of Health Outcome Measures (ICHOM) als leidraad te gaan gebruiken. 6 ICHOM is een internationaal samenwerkingsverband bestaande uit patiëntvertegenwoordigers, vooraanstaande artsen en leiders van registraties. Gezamenlijk hebben zij methoden ontwikkeld om zorguitkomsten te meten van een breed scala aan ziekten, waaronder diabetes mellitus. De uitkomsten die volgens ICHOM zijn gedefinieerd voor diabetes mellitus zijn opgedeeld in 13 domeinen, waaronder klinische uitkomsten, complicaties, kwaliteit van leven en zorggebruik. Op deze manier kunnen wij een zo volledig mogelijk beeld krijgen van de impact van diabetes mellitus op patiënten en op het zorgsysteem met als doel deze verder te verbeteren.

Figuur 3. Standaard set van ICHOM voor diabetes mellitus, opgedeeld in 13 domeinen.

Basistabel DPARD

Referenties DPARD

  1. Barrett EJ, Liu Z, Khamaisi M, King GL, Klein R, Klein BEK, et al. Diabetic microvascular disease: An endocrine society scientific statement. J Clin Endocrinol Metab. 2017;102(12):4343–410.
  2. Cordero A, López-Palop R, Carrillo P, Moreno-Arribas J, Bertomeu-González V, Frutos A, et al. Comparison of long-term mortality for cardiac diseases in patients with versus without diabetes mellitus. Am J Cardiol. 2016 Apr 1;117(7):1088–94.
  3. Franco OH, Steyerberg EW, Hu FB, Mackenbach J, Nusselder W. Associations of diabetes mellitus with total life expectancy and life expectancy with and without cardiovascular disease. Arch Intern Med. 2007 Jun 11;167(11):1145–51.
  4. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. 2018. URL: www.volksgezondheidenzorg (15-01-2020)5.
  5. BIDON. Diabetes-Toetsingskader Kwaliteitsregistraties. 2017.
  6. ICHOM. International consortium for health outcomes measurement [Internet]. [cited 2020 Jan 9]. Available from: https://www.ichom.org/