Skip to main content
Jaarrapportage 2018

NBCA

Dedicated borstkanker team

De borstkankerzorg in Nederland is van hoog niveau. Patiënten met borstkanker worden multidisciplinair behandeld door een ‘dedicated’ borstkankerteam. Enkele kenmerken van het behandelteam en van de organisatie van de borstkankerzorg worden in de NBCA gemonitord middels structuurindicatoren.

Criteria
In de zoektocht naar de precieze definiëring van een ‘dedicated’ borstkanker team  hebben wij in dit hoofdstuk voor de volgende criteria gekozen:

 1. Minimaal 50 nieuwe borstkankerpatiënten per jaar
 2. Minimaal twee gecertificeerde chirurgoncologen behandelen patiënten met borstkanker
 3. Minimaal twee gecertificeerde internist-oncologen behandelen patiënten met borstkanker
 4. Minimaal één plastisch chirurg behandelt patiënten met borstkanker
 5. Een plastisch chirurg participeert standaard in het multidisciplinaire overleg
 6. Een radiotherapeut participeert standaard in het multidisciplinaire overleg
 7. Er wordt gebruik gemaakt van het PALGA-protocol mammacarcinoom
 8. Mediane tijd tussen diagnose en operatie (exclusief directe reconstructie) is ≤ 30 dagen

In totaal voldoet 75% (n=63) van de ziekenhuizen aan alle criteria voor een ‘dedicated’ borstkankerteam. 19 ziekenhuizen voldoen aan zeven criteria en één ziekenhuis aan zes [figuur 1].

Betere structuurindicatoren
Ontwikkeling van structuurindicatoren om de vorming van ‘dedicated’ borstkankerteams in ziekenhuizen te stimuleren is een blijvende uitdaging die de NBCA samen met de patiëntenvereniging aan gaat. In de toekomst zal hierbij meer aandacht zijn voor aanwezigheid van een oncologisch georiënteerde radioloog, een vast aanspreekpunt voor de patiënt, en gezamenlijke besluitvorming. Ook is van belang aan te tonen dat aanwezigheid van een ‘dedicated’ borstkankerteam leidt tot betere uitkomsten voor patiënten.  

Figuur 1: Percentage ziekenhuizen dat voldoet aan de verschillende criteria en het percentage ziekenhuizen dat aan alle criteria voldoet van een ‘dedicated’ borstkanker team.

De relatie tussen een ‘dedicated’ borstkanker team en uitkomsten

Patiënten met borstkanker worden multidisciplinair behandeld door een ‘dedicated’ borstkankerteam bestaande uit diagnostici en behandelaars. Voor een aantal NBCA-indicatoren wordt variatie in ziekenhuisresultaten gezien. In dit hoofdstuk onderzoeken wij of de aanwezigheid van een ‘dedicated’ borstkankerteam hier invloed op heeft.

Relatie met uitkomsten
De mate waarin voldaan wordt aan de criteria van een ‘dedicated’ borstkankerteam in relatie tot de uitkomsten van onderstaande indicatoren wordt weergegeven in [figuur 2].

 • Percentage patiënten met een MRI-mamma bij neo-adjuvante chemotherapie
 • Percentage patiënten dat de borstcontour heeft behouden na operatie
 • Percentage patiënten dat binnen 28 dagen na start neo-adjuvante chemotherapie wordt gezien door een radiotherapeut

Te zien is dat ziekenhuizen die aan alle acht criteria van een ‘dedicated’ borstkankerteam voldeden gemiddeld hoger scoorden op deze indicatoren dan ziekenhuizen die aan zeven of zes criteria voldeden.            

Expliciteren van ‘dedication’
De resultaten suggereren dat het beschrijven van een ‘dedicated’ borstkankerteam en het stimuleren van de ontwikkeling van deze teams in ziekenhuizen, zou kunnen leiden tot betere resultaten van zorg voor borstkankerpatiënten. De komende jaren zal de NBCA zich inzetten om de criteria voor ‘dedicated’ borstkankerzorg nog verder aan te scherpen.  

Figuur 2: Gemiddeld percentage behaald op de indicatoren voor de ziekenhuizen die voldeden aan 6, 7 en 8 criteria van een ‘dedicated’ borstkanker team.

Complicaties na borstkanker behandeling

Bij de behandeling van borstkanker is er een kans op ongewenste effecten als gevolg van complicaties of bijwerkingen, voor de patiënt. Deze kunnen een grote impact hebben op de fysieke reserves, de kwaliteit van leven en het vertrouwen van de patiënt. Dit geldt voor de korte en lange termijn. Het is dan ook van belang om informatie omtrent ongewenste uitkomsten van de behandeling voor borstkanker te monitoren.

Complicatieregistratie
Binnen de NBCA wordt tot op heden alleen ‘irradicaliteit na borstsparende operatie’ als ongewenste uitkomst van chirurgie geregistreerd. Registratie van complicaties, zoals nabloeding of wondinfectie zijn nog niet in de NBCA opgenomen. Een gestandaardiseerde complicatieregistratie kan variatie tussen ziekenhuizen identificeren en zo belangrijke verbeterinformatie genereren voor behandelaars. De ICHOM standaard set voor borstkanker bevat ook een onderdeel ‘Complicaties na behandeling’.1 Deze set deelt complicaties op in complicaties na 1. operatieve behandeling, 2. bestraling en 3. systemische behandeling. De ICHOM-set spreekt van een ernstige complicatie na operatie bij een heropname, IC-opname of een heroperatie (Clavien-Dindo graad 3 of hoger).2,3 Een heroperatie kan nodig zijn bij een irradicale resectie, maar ook bij nabloeding of huidnecrose. 

Bij chemotherapie wordt de behandeling soms gecompliceerd door optreden van bijwerkingen, waarvoor een ziekenhuisopname moet plaatsvinden of waarvoor de chemotherapiekuren tijdelijk onderbroken worden of eerder dan gepland gestaakt worden.

Casemixfactoren
De NBCA begint vanaf NBCA-jaar 2020 met het verzamelen van informatie over complicaties van borstkankerbehandelingen. Bij het analyseren van deze informatie is het van belang om rekening te houden met verschillende factoren die invloed kunnen hebben op het ontstaan van complicaties [tabel 1].

Tabel 1: Onderdelen van ontwikkelindicator ‘complicaties na borstkanker behandelingen’.

Basistabel 1

Basistabel 2

Basistabel 3

Basistabel 4

Referenties

 1. https://www.ichom.org/portfolio/breast-cancer/
 2. Clavien PA, Sanabria JR, Strasberg SM. Proposed classification of complications of surgery with examples of utility in cholecystectomy. Surgery. 1992;111(5):518–526.
 3. Dindo D, Demartines N, Clavien PA. Classification of surgical complications: a new proposal with evaluation in a cohort of 6336 patients and results of a survey. Ann Surg. 2004;240(2):205–213.