Skip to main content

DICA in kaart

Voorwoord

Dit is de DICA jaarrapportage waarin we de belangrijkste ontwikkelingen over het jaar 2017 samenvatten.

Kwaliteitsverbetering en transparantie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is daarom goed om te constateren dat DICA er al sinds zijn start in 2009 consequent in slaagt zich te ontwikkelen volgens zijn oorspronkelijke missie: verbetering van de kwaliteit door het meten, monitoren en vergelijken van zorgprocessen en zorguitkomsten. Het is gelukt om registraties verankerd te krijgen als verbeterinstrument in het zorglandschap. Bovendien zijn de registraties een belangrijke bron voor publieke informatie over kwaliteit in ziekenhuizen. Inmiddels is een belangrijke omslag tot stand gekomen. In eerste instantie was er behoefte aan inzicht in geleverde zorg. Inmiddels is dit inzicht gerealiseerd en ligt de focus meer op de verbetering van patiëntuitkomsten.

Continu verbeteren
In de jaarrapportage 2017 worden opnieuw verbeteringen in de zorg en uitkomsten van patiënten gepresenteerd. Verbeteringen in het zorgproces zoals bij de behandeling van herseninfarcten, waar steeds vaker tijdige behandeling met intraveneuze trombolyse, trombectomie of een carotisoperatie plaats kan vinden, zodat de gevolgen van het herseninfarct beperkt worden. Bij slokdarm-maag chirurgie is er steeds vaker sprake van ‘textbook outcome’ en bij de behandeling van borstkanker vinden er steeds minder irradicale resecties en minder okselklierdissecties plaats en wordt de borstcontour steeds vaker behouden. Ook langer bestaande registraties, zoals de colorectale audit, blijven streven naar verbetering van hun zorg, zoals de reductie van het aantal patiënten dat een stoma krijgt na de operatie met 11%. Aansprekende verbeteringen die de kwaliteit van zorg en de kwaliteit van leven voor patiënten op korte en lange termijn verbeteren.   

Op de werkvloer, in de ziekenhuizen, maar ook in samenwerkingsverbanden in de regio, wordt DICA data in toenemende mate gebruikt om de kwaliteitsdiscussie te voeren. DICA zou graag zien dat hier ook patiënten bij worden betrokken en wil stimuleren dat de informatie gebruikt wordt om het gesprek in de spreekkamer te voeren.

Duurzame registraties
Voor DICA is het terugdringen van de registratielast een continu punt van aandacht. Het is zaak alleen te registreren wat nodig is. Belangrijk om hierbij te beseffen is dat DICA puur faciliterend is, het legt niet op wat moet worden geregistreerd. Hierin is de beroepsgroep leidend en die blijkt een grote informatiebehoefte te hebben. Het is de taak van DICA om ervoor te zorgen dat de gegevens op de juiste manier worden verwerkt en geanalyseerd, en dat dubbele registratie wordt voorkomen door registraties optimaal op elkaar aan te laten sluiten. Met automatische aanlevering en de daarmee gepaard gaande extractie van gegevens uit het elektronisch patiëntendossier is hierin een belangrijke slag te slaan. De ultieme wens is een optimale beschikbaarheid van gegevens en de mogelijkheid om patiënten in de zorgketen te volgen. Het blijft echter een uitdaging om dit binnen de huidige Privacywetgeving met elkaar te verwezenlijken.

Verbeteren met de patiënt
Patiënt-gerapporteerde uitkomsten zijn een belangrijke parameter voor de kwaliteit van zorg. Hierin zijn nog belangrijke stappen te zetten. DICA wil het ziekenhuis en de arts nog beter bedienen met overzichtelijke en betrouwbare stuurinformatie voor Value-Based Healthcare, gekoppeld aan financiële gegevens en feedback van patiënten uit Patient Reported Outcome Measures (PROMs) en Patient Reported Experience Measures (PREMs). Eén van de doelen hierbij is de patiënt te laten zien wat de beste behandeloptie is in zijn individuele geval, zodat hij een volwaardige partner kan zijn in shared decision making. Hiervoor is nodig dat de patiënt bereid is PROMs vragenlijsten in te vullen en daarvoor zullen we patiënten moeten laten zien wat de meerwaarde daarvan is. Voor DICA ook de opdracht om verkorte vragenlijsten te valideren zodat de omvang voor de patiënt geen hindernis meer vormt.

Informatie is de basis
Het is waardevol om te blijven investeren in het genereren van volledige en valide kwaliteitsgegevens. Het gegeven dat gezondheid het grootste goed is geldt niet alleen op individuele basis maar ook in maatschappelijk perspectief. Het is daarom in ieders belang verbeteringen aan te brengen in het proces om de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg te waarborgen. Om in deze informatie te voorzien heeft DICA een systeem ontwikkeld dat zijn waarde heeft bewezen in de dagelijkse praktijk. Alleen op basis van informatie is het mogelijk om beslissingen te nemen die ertoe bijdragen dat de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg niet alleen nu maar ook voor de toekomst gewaarborgd blijven, en bovendien op een steeds hoger plan komen.

Eric Hans Eddes, Directeur
Rob Tollenaar, Voorzitter bestuur
Michel Wouters, Hoofd wetenschappelijk bureau