Skip to main content
Jaarrapportage 2016

DAPA

Download rapportage

De Dutch Audit for Peripheral Arterial Disease

Naar schatting worden er in Nederland per jaar 16.000 nieuwe patiënten met perifeer arterieel vaatlijden (PAV) gediagnosticeerd.1 Uit de VEKTIS database blijkt dat er tussen ziekenhuizen variatie bestaat in hoe deze patiënten behandeld worden, zowel in de indicatiestelling voor operatieve interventies als het percentage stentplaatsingen bij dotterbehandelingen. Daarnaast is het niet duidelijk met welke behandeling patiënten het meest geholpen zijn. Om inzicht te krijgen in de ideale behandelstrategie voor patiënten met PAV is de Dutch Audit for Peripheral Arterial Disease (DAPA) opgezet.

Inclusie

Alle patiënten van 16 jaar en ouder met nieuw gediagnosticeerde claudicatio intermittens (d.w.z. minstens 1 jaar geen behandeling via het ziekenhuis gehad aan het meest aangedane been) of kritieke ischemie ten gevolge van PAV, die poliklinisch of klinisch in het ziekenhuis behandeld worden, dienen in de DAPA geregistreerd te worden. Patiënten met acute ischemie ten gevolge van PAV vallen buiten de scope van de registratie.

Klinische en patientfeedback gegevens

De DAPA bestaat uit 2 delen, een klinische registratie en een registratie voor patiëntfeedback (PROMs en PREMs). Vanwege de omvang van de betreffende patiëntenpopulatie is er in de klinische registratie gekozen voor een beknopte uitvraag van informatie, waarbij patiëntgegevens en gegevens over diagnostiek al tijdens het eerste consult ingevuld dienen te worden. Tevens kan deelname van de patiënt aan registratie voor patiënt

Hergebruik VEKTIS gegevens

Gegevens over co-morbiditeit, die nodig zijn om uitkomsten te kunnen corrigeren voor case-mix, worden uit de basisadministratie van VEKTIS verkregen.

Uitkomsten

Na een follow-up periode van 6 maanden wordt de soort behandeling en de uitkomsten ervan uitgevraagd.

Patientfeedback

Tegelijk met de start van de klinische registratie is sinds 2016 ook landelijk gestart met de registratie van patientfeedback voor de DAPA. De patientfeedback registratie omvat zowel Patient Reported Outcome Measures (PROMs) als Patient Reported Experience Measures (PREMs). Dit zijn gevalideerde vragenlijsten die door de patiënt zelf digitaal worden ingevuld. De PROMs meten hoe de vasculair gerelateerde kwaliteit van leven na de behandeling wordt ervaren en PREMs de tevredenheid van de patiënt over de geleverde zorg.

Meetmomenten

Er zijn 2 meetmomenten waarop patiënten wordt gevraagd om vragenlijsten in te vullen:
1. Na diagnose en voor behandeling (baseline, T0)
2. 6 maanden na het stellen van de diagnose (follow-up, T1)

Vragenlijsten

De vragenlijsten die de patiënt op het eerste meetmoment invult zijn de PROMs vragenlijsten VascuQol-6-NL en EQ-5D-3L. De VascuQol-6-NL is een vragenlijst specifiek voor patiënten met claudicatio intermittens en kritieke ischemie, waarbij de vragen betrekking hebben op de activiteit, symptoomlast, pijn, emotie en sociale consequenties voor de patiënt. De EQ-5D-3L, een generieke kwaliteit van leven vragenlijst, omvat vragen op het gebied van mobiliteit, zelfzorg, dagelijkse activiteiten, pijn of ongemak, angst of depressie en ervaren gezondheid.

De patiënt vult tijdens het tweede meetmoment naast de bovenstaande PROMs vragenlijsten ook de PREMs vragenlijst CQI in. Deze lijst gaat in op de communicatie, nazorg, pijnbeleid en uitleg van de behandeling.

Integrale kwaliteitsmeting

Met de combinatie van klinische gegevens, patientgerapporteerde uitkomsten en ervaringen realiseert de DAPA een integrale kwaliteitsmeting van de zorg voor patiënten met Perifeer Arterieel Vaatlijden.

Start van de registratie

Sinds de start van de DAPA in april 2016 nemen er 23 ziekenhuizen deel, die gezamenlijk 946 patiënten hebben geregistreerd. Van deze patiënten had 82% claudicatio intermittens, 7,4% rustpijn en 10% gangreen.

Klinische registratie

Om patiënten te kunnen analyseren, moet per patiënt een minimaal aantal benodigde variabelen zijn ingevuld. Dit betreft de datum van eerste ziekenhuisbezoek, geboortedatum, diagnose en follow-up. Bij 26% van de bovengenoemde 946 patiënten is alle informatie ingevuld die benodigd is voor analyse. Dit komt voornamelijk doordat bij 73% van de patiënten nog geen follow-up heeft plaatsgevonden of nog niet is geregistreerd en dus niet bekend is welke behandeling de patiënt heeft ondergaan. Tabel 1 geeft per diagnose het aantal patiënten weer die een behandeling hebben ondergaan.

Patientfeedback

Van alle geregistreerde patiënten hebben 378 patiënten, verdeeld over 13 ziekenhuizen, aangegeven te willen deelnemen aan de patientfeedback registratie. Hiervan hebben 70 patiënten de baseline vragenlijst ingevuld. Van deze patiënten hebben 27 patiënten een 6 maanden follow-up voltooid, waarvan vervolgens 9 patiënten de follow-up vragenlijst hebben ingevuld. Om een representatief beeld te krijgen van de kwaliteit van zorg bij PAV dienen zoveel mogelijk patiënten met PAV deel te nemen aan de patientfeedback registratie. Artsen en bovenal de patiëntenvereniging hebben een belangrijke rol in het motiveren van patiënten om aan de patientfeedback registratie deel te nemen.

Opstartfase

De DAPA bevindt zich nog in de opstartfase. De registratie bestaat voor een groot deel uit patientfeedback. Echter, de participatie is momenteel te laag en gegevens zijn incompleet door het ontbreken van de 6 maanden follow-up. Er moeten manieren worden gevonden om de participatie te verhogen.