Skip to main content

Jaarrapportage 2016

Download rapportage

Voorwoord

Na jaren bouwen en investeren in onze groei en optimalisatie van de registraties die wij faciliteren, krijgen we naast veel aandacht in Nederland in toenemende mate ook het oog van de wereld op ons gericht. De wijze waarop wij in ons land de kwaliteit van zorg meten en vertalen naar verbeterinformatie voor zorgverleners, wordt gezien als vooruitstrevend en innovatief.

In 2016 werden we vereerd met een bezoek van het World Economic Forum (WEF), dat Value-Based Health Care tot speerpunt van haar visie op mondiale gezondheidszorg heeft gemaakt. Door zorgprocessen primair te sturen op resultaten die belangrijk zijn voor de patiënt en te kiezen voor de meest kosteneffectieve behandelingen zijn grote verbeteringen in de kwaliteit mogelijk, stelt het WEF. Daarnaast kunnen de sterk stijgende zorgkosten in de hand worden gehouden.

De positieve resultaten van de DICA-registraties gelden voor het WEF als één van de mondiale voorbeelden hoe Value-Based Health Care in de praktijk georganiseerd kan worden. De Nederlandse zorgkoepels verdienen een groot compliment voor de manier waarop zij er de afgelopen jaren met elkaar in geslaagd zijn vorm te geven aan het effectief meten van uitkomsten van zorg. Wij zijn er trots op deze registraties te mogen faciliteren en dat onze aanpak steeds bredere erkenning krijgt. We hopen de komende jaren toe te groeien naar echte waarde gedreven zorg. Zorg waarbij effectief gestuurd kan worden op kwaliteit en waar ook de financiering nadrukkelijker verbonden is met die geleverde kwaliteit.

Voor 21 registraties maken we inmiddels gegevens over zorgprocessen en zorguitkomsten zichtbaar. Sinds 2009 zijn meer dan 500.000 patiënten geregistreerd, met nieuwe inzichten voor de beroepsgroep en zeer bemoedigende resultaten voor de patiëntenzorg. Naast de reductie van complicaties en sterfgevallen bij diverse operaties, zien we ook een betere indicatiestelling waarbij overgebruik van zorg wordt tegengegaan.  Daarnaast is veel nieuwe kennis opgedaan over risicogroepen bij bepaalde interventies en de juiste ‘timing’ van bestraling. Ziekenhuizen krijgen bovendien inzicht in het succes en de kosten van behandelingen en kunnen hun zorg daarop aanpassen, zodat waardegestuurde zorg binnen handbereik komt. Dit resulteert in betere zorg voor de patiënt en tegelijkertijd in kostenbesparingen. De positieve effecten op de kwaliteit van zorg zijn al jaren evident.

In aanvulling op het meten van de klinische uitkomsten van zorg registreren we nu voor negen aandoeningen ook gegevens vanuit patiëntperspectief. Dat de ervaringen van de patiënt steeds meer centraal komen te staan in de registraties zien wij als een van de belangrijkste doorbraken in de afgelopen jaren. Maar op dit punt zijn nog grote stappen te zetten. Hier ligt de komende jaren een sterke ambitie van DICA.

Een andere ambitie betreft het verder terugdringen van de registratielast. In 2016 is vooruitgang geboekt, in samenwerking met de wetenschappelijke verenigingen van medisch-specialisten en het NFU-project ‘registratie aan de bron’, in het standaardiseren van operatieverslagen en andere rapportages. Op deze manier hopen we in de toekomst een groot deel van de DICA gegevens geautomatiseerd te kunnen verkrijgen uit de bronregistratie in ziekenhuizen. Een belangrijke wens blijft ook internationaal tot gestandaardiseerde datasets te komen, zodat Nederlandse zorguitkomsten vergeleken kunnen worden met die van centra uit het buitenland.

De kwaliteitsregistraties hebben wortel geschoten in het Nederlandse zorglandschap. Laten we nu met elkaar de groeiversnelling inzetten waarmee we de kwaliteit van de zorg verder verhogen, waarin de patiënt centraal staat en het financieringsmodel innovatie en best practices beloont.

DICA sluit zich aan bij de ambitie van medisch specialisten om in 2025 aantoonbaar de beste zorg ter wereld te leveren1 en vanuit een maatschappelijk- en patiëntenperspectief waarde-gedreven zorg daadwerkelijk te realiseren.

Eric Hans Eddes, directeur
Rob Tollenaar, voorzitter bestuur
Michel Wouters, hoofd wetenschappelijk bureau