Skip to main content
Jaarrapportage 2015

DLCA

Download rapportage

Patiënt centraal bij longkankerzorg

In 2015 is door de wetenschappelijke verenigingen van longartsen (NVALT), radiotherapeuten (NVRO), thoraxchirurgen (NVT) en longchirurgen (NVvL-NVvH) gewerkt aan de ontwikkeling van de Dutch Lung Cancer Audit (DLCA). Doel is om het multidisciplinaire traject van diagnostiek, behandeling en begeleiding, mogelijk verspreid over meerdere behandelcentra, van patiënten met longkanker in beeld te brengen. De route die de patiënt hierin doorloopt is leidend.

Vanaf 2016 registreren de longartsen (DLCA-L) samen met de longradiotherapeuten (DLCA-R) en de long- en thoraxchirurgen (DLCA-S) de behandeling van patiënten met longkanker in de DLCA. De betrokkenheid van longartsen is essentieel, omdat zij een centrale rol hebben in diagnostiek, behandeling en follow-up van patiënten. Het gaat om ongeveer 12.000 patiënten met een stadium I-IV kleincellig- of niet-kleincellig longcarcinoom per jaar. Deze registratie maakt, op den duur, meer geïntegreerde kwaliteitsevaluatie van zorg mogelijk.

De betrokken beroepsgroepen vormen gezamenlijk een clinical audit board, een bestuur van door hun wetenschappelijke vereniging gemandateerde medisch specialisten, dat zich o.a. bezig houdt met de voortgang van de registratie en het ontwikkelen van interdisciplinaire indicatoren. Zo kan de samenwerking tussen verschillende medische disciplines en tussen ziekenhuizen geëvalueerd en verbeterd worden. Denk aan het verkorten van doorlooptijden en gezamenlijk verbeteren van lange termijnuitkomsten van patiënten. Deelnemende ziekenhuizen zullen, naast de huidige spiegelinformatie en benchmark, ook deze interdisciplinaire indicatoren in de rapportages gaan terugzien. Vanwege de privacywetgeving mag informatie tussen ziekenhuizen helaas (nog) niet op patiëntniveau worden uitgewisseld.

In de DLCA-registratie zijn de klinische parameters van de ICHOM-set opgenomen, wat in de toekomst mogelijkheden biedt voor een internationale benchmark. Daarnaast is er aandacht voor het verder ontwikkelen van PROMS en PREMS.

DLCA figuur 1

De Dutch Lung Cancer Audit (DLCA), multidisciplinaire zorg voor patiënten met longkanker in beeld.