Skip to main content

Jaarrapportage 2015

Download rapportage

Introductie

DICA viert zijn eerste lustrum. Vijf jaar waarin door commitment van vele zorgprofessionals klinkende resultaten zijn geboekt. Met het vizier op de komende vijf jaar blijven de ambities van DICA onverminderd hoog.

Meten, weten, verbeteren

Meten is weten en leidt tot verbeteren. Als DICA in de afgelopen vijf jaar iets bewezen heeft, dan is het dat het registreren van betrouwbare kwaliteitsinformatie aantoonbaar leidt tot verbeteringen in behandelingen, een afnemende sterfte, een korter verblijf in het ziekenhuis en daarmee tot aanzienlijk lagere kosten.

Klinkende resultaten

Voor 23 behandelingen registreert DICA anno 2016 gegevens over uitkomsten van zorg. Sinds 2009 zijn ruim driehonderdduizend patiënten geregistreerd. Met klinkende resultaten,

Zoals 55% minder sterfte na maagkankeroperaties. Naast de eerder gerapporteerde sterftereductie bij darmkanker, is er ook een 30% toename in laparoscopische behandeling. Daarnaast wordt een afname in complicaties na acute aneurysmachirurgie van 16% gezien en een toename in complete pathologieverslaglegging na borstkanker van 22%. Daarbij breidt DICA zijn activiteiten meer en meer uit. Zo wordt er nu ook doelmatigheidsonderzoek (geneesmiddelen) gedaan en is er voor de sector een implantatenregister opgetuigd waarmee medische implantaten traceerbaar worden. Minister Edith Schippers nam het register in januari 2015 in gebruik.

Financiering gegarandeerd

Positief nieuws is dat de financiering van DICA voor de komende drie jaar is veiliggesteld. De financiële bijdrage van ziekenhuizen blijft in 2016 gelijk aan het niveau van 2015 en de zorgverzekeraars dragen voor 2016 de meerkosten. Uiteraard blijft de onafhankelijkheid ten opzichte van zorgverzekeraars gewaarborgd. De financiële zekerheid stelt DICA in staat haar activiteiten op een solide manier te continueren. Daarbij wordt onder meer vaker gekeken naar en samengewerkt met het buitenland. De standaard die DICA in Nederland heeft gezet, krijgt internationaal aandacht.

Zorgkosten blijven stijgen

De explosieve toename van de kosten van de Nederlandse gezondheidszorg was een belangrijke reden DICA op te richten. Bij veel registraties hebben we sindsdien een daling van de kosten gezien. Toch valt hier nog veel te winnen. Het Centraal Planbureau voorziet de komende jaren een stijging van de zorgkosten van 68 miljard naar 82 miljard euro in 2021. Daarmee is de prognose van het CPB over de zorgkosten niet alleen een wake-up-call aan de samenleving, maar voor DICA vooral een aanmoediging door te gaan op de ingeslagen weg!

Aandachtspunten

Aandachtspunten blijven de betaalbaarheid van de registraties en het terugdringen van de registratielast. DICA wil dit realiseren door nog betere ICT-oplossingen, bijvoorbeeld het verder optimaliseren van het invoerprogramma Survey, maar ook door waar mogelijk te sturen op het inperken van datasets. De ervaring leert dat het adagium 'minder is meer' ook hier opgeld kan doen. Een kleiner aantal goed doordachte indicatoren kan meer zeggen over kwaliteit en proces, dan een grote hoeveelheid minder relevante data. Een trend is dat de registraties van DICA gekoppeld worden aan andere, externe databestanden, met als positief gevolg dat informatie maar één keer hoeft te worden ingevoerd en er dus op tijd en kosten wordt bespaard. Een ander aandachtspunt blijft het betrekken van de patiënt in de kwaliteitsregistratie. Daarbij is het zaak via PROM's en PREM's te sturen op patiëntinformatie die relevant is voor artsen en die inzicht geeft in verbetermogelijkheden in het behandelproces.

Ambities onverminderd hoog

Onze ambities voor 2016 en de jaren erna blijven onverminderd hoog. DICA streeft ernaar de kwaliteit van zorg nog verder te verbeteren, betaalbaar te houden, de patiënt te betrekken en de registratielast terug te dringen. De geschiedenis van DICA laat zien dat we hiermee op de goede weg zijn.

Eric Hans Eddes, directeur

Rob Tollenaar, voorzitter bestuur

Michel Wouters, hoofd wetenschappelijk bureau