Skip to main content
Dutch Pediatric and Adult Registry of Diabetes

DPARD

Introductie

DPARD (Dutch Pediatric and Adult Registry of Diabetes) registreert alle patiënten met diabetes mellitus type 1 en type 2 en andere chronische typen diabetes mellitus, die hiervoor onder behandeling zijn op de polikliniek van een het ziekenhuis (zowel 2e als 3e lijn). DPARD omvat zowel kinderen als volwassenen; de betrokken beroepsgroepen zijn kinderartsen en internisten.

DPARD is door stichting BIDON opgericht en gelanceerd in 2017. Sinds 2018 is het beheer van de registratie ondergebracht bij DICA; de regie over de database is in handen gebleven van stichting BIDON. Voorafgaand aan de overgang naar DICA was MRDM al bewerker van deze landelijke registratie.

 

Doel DPARD

Het primaire doel van de DPARD is het inzichtelijk maken en verbeteren van de kwaliteit en doelmatigheid van de intramurale diabeteszorg in Nederland. Basisvoorwaarde hiervoor, is dat men beschikt over betrouwbare en uniforme kwaliteitsinformatie. Deze informatie ontbreekt op dit moment in Nederland. De DPARD registratie wordt daarom gezien als essentiële stap richting kwaliteitsverbetering van de diabeteszorg. Het secundaire doel van DPARD is doelmatigheidsonderzoek en (observationeel) wetenschappelijk onderzoek. Bovendien bevordert de DPARD de transparantie van zorgkwaliteit richting stakeholders zoals Zorginstituut Nederland. Per 2020 is het mogelijk om bijna alle verplichte indicatoren aan te leveren bij het transparantieportaal.

 

Deelname DPARD

De eerste stap voor deelname aan DPARD begint met contact zoeken met de MRDM servicedesk. De servicedeskmedewerker zal u een aanmeldformulier toezenden. Dit formulier vult u in met uw contactgegevens en stuurt u terug naar MRDM. Deze zal u daarop voorzien van een connect contract. De tweede stap is dat u dit connect contract tekent en terugstuurt. Hierop zal MRDM u codes verstrekken waarmee de ICT een batch kan uploaden (de derde stap). Aanleveren van data voor DPARD kan alleen via upload van een batch De DPARD batch-handleiding met praktische informatie over de DPARD registratie en het batch-upload proces vindt u onder ‘Algemene documenten’ op de MRDM website. Op deze website kunt u onder ‘DPARD Diabetes’ ook de wijzigingsinformatie, datadictionary, CRF en XSD vinden. Bij vragen of onduidelijkheden kunt u de servicedesk van MRDM benaderen via e-mail of per telefoon op nummer 088 – 570 00 10 op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur. Na succesvolle upload van de batch krijgt u toegang tot MijnDICA.

 

Rapportages MijnDICA

Via MijnDICA krijgen deelnemers aan de DPARD wekelijks een geüpdatete terugkoppeling van hun eigen resultaten, afgezet tegen het landelijk gemiddelde (benchmark informatie). Terugkoppeling vindt plaats via middels de basisrapportages. In MijnDICA zijn de volgende rapportages beschikbaar voor de DPARD:

 • Basisrapportage: in de basisrapportage vindt u informatie terug over patiëntkarakteristieken, behandelingsgegevens en uitkomsten van uw ziekenhuis, gespiegeld aan het landelijke gemiddelde.
   
 • Logboek wijzigingen rapportages MijnDICA: de inhoud van de basis- en indicatorenrapportages zijn onderhevig aan updates en aanpassingen. In dit logboek kunt u per registratie de wijzigingen in de rapportages terugvinden tot en met het vorige kalenderjaar.

Uw gegevens worden wekelijks geüpdatet. Op zondag halen wij deze gegevens uit de database en op dinsdag na 12.00 uur zijn de geüpdatet gegevens zichtbaar in de rapportages. U ontvangt hierover geen bericht. Data die op zondag of daarna zijn ingevoerd, worden niet meegenomen in het rapport van die week maar volgen in de eerst opvolgende week. 

 

Codman dashboard

Eind 2019 zal MijnDICA vervangen worden door het Codman Dashboard. Dit dashboard geeft extra inzicht in de kwaliteit van zorg op basis van (ongecorrigeerde) patiëntresultaten die gebruikers zelf kunnen selecteren en aanpassen. Hiermee krijgt u nog gerichter inzicht in verbeterpotentieel en in de patiëntpopulatie van uw eigen ziekenhuis. De basisrapportage zal tevens beschikbaar blijven. Meer informatie over het Codman dashboard vind u hier.

 

Inclusie- en exclusiecriteria DPARD

Inclusiecriteria

 • Diabetes mellitus type 1
 • Diabetes mellitus type 2
 • Monogenetische (MODY) of syndromale diabetes mellitus
 • Secundaire diabetes mellitus (t.g.v. chemotherapie of corticosteroïden)

Exclusiecriteria

 • Zwangerschapsdiabetes (dus alleen diabetes tijdens de zwangerschap, niet daarbuiten)
 • Huisarts is hoofdbehandelaar van diabetes mellitus
 • Tijdelijke intramurale behandeling van diabetes mellitus (bv. alleen behandeling van diabetes tijdens klinische opname voor operatie of infectie in het kader waarvan diabetes mellitus behandeling behoeft, en na opname de controle en behandeling van de diabetes teruggaat naar de huisarts)

 

Contact DPARD

Voor vragen over DPARD of aanmelden van uw ziekenhuis bij DPARD kunt u contact opnemen met de DICA servicedesk per e-mail of telefonisch op nummer 088 – 570 00 10 op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur.