Skip to main content
Dutch Institute for Clinical Auditing

DICA

Over DICA Geneesmiddelen
De afgelopen jaren komen er steeds meer en sneller nieuwe geneesmiddelen op de markt, met uiteenlopende werkingsmechanismen, waardoor de behandelopties voor patiënten toenemen. Keerzijde van deze medaille is dat er weinig bekend is over de effectiviteit en de bijwerkingen van deze geneesmiddelen in de dagelijkse praktijk. Patiënten die in de dagelijkse praktijk worden behandeld zijn mogelijk niet representatief voor de patiënten die in de onderzoeken werden behandeld die werden gedaan voor toelating op de markt.

De behoefte om objectief de kwaliteit van zorg te meten juist in de dagelijkse praktijk is de basis van DICA-geneesmiddelen. In het DICA Geneesmiddelen programma krijgen ziekenhuisapothekers en medisch specialisten meer inzicht in gebruik, kosten en uitkomsten van dure geneesmiddelen in de eigen praktijk en kunnen deze vergelijken (benchmark) met andere ziekenhuizen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om op geaggregeerd niveau de waarde van geneesmiddelgebruik in real world vast te stellen.

Om deze doelen te bewerkstelligen wordt bestaande informatie over gebruik en uitkomsten van geneesmiddelen gecombineerd. Niet alleen de ge- en verbruiksgegevens en de kosten van dure geneesmiddelen worden in kaart gebracht, maar ook wordt er een koppeling gemaakt met de klinische uitkomsten. De uitkomsten worden gestructureerd teruggekoppeld aan uw ziekenhuis zodat continue verbetering mogelijk is. Het programma, dat loopt sinds 2018, wordt per 2022 uitgebreid. Meer ziekenhuizen kunnen aansluiten en deelnemende centra krijgen inzichten in 4 ziektebeelden: darmkanker, longkanker, borstkanker en reumatische aandoeningen. In 2023 wordt DICA geneesmiddelen uitgebreid met wederom 4 ziektebeelden: maag-en slokdarmkanker, gyneacologische kanker, hoofd- halskanker en prostaatkanker.

In dit initiatief worden real-world data over het gebruik en de uitkomsten van behandeling met dure geneesmiddelen verzameld door het slim combineren van bestaande bronnen (Figuur 1). De Vektis data bevat overlijdensgegevens van patiënten, de DICA data bevat de klinische gegevens uit de kwaliteitsregistraties. Hierin zitten onder andere patient- en tumorkarakteristieken en uitkomsten. De add-on data bevat de ge- en verbruikgegevens van dure geneesmiddelen, inclusief doseringen en behandelduur. De DBC data omvat informatie over de specifieke diagnose en de verschillende activiteiten die verricht zijn rondom een behandeling. Hierbij kunt u onder andere denken aan de diagnostiek en beeldvorming, maar ook aan hospitalisatie gegevens. De laatste databron die toegevoegd wordt zijn de data uit het Elektronisch Voorschrijf Systeem (EVS). Deze bron bevat data over niet-dure geneesmiddelen die relevant zijn om een compleet beeld van de behandeling in kaart te brengen. Het combineren van al deze bronnen zorgt voor snellere beschikbaarheid van antwoorden op vragen rondom gepast gebruik van geneesmiddelen en behandelingen. Ook leidt dit tot lagere kosten in dataverzameling en meer duurzame ‘registers’ voor relevante patiëntgroepen. Uiteraard zal voor specifieke vraagstellingen aanvullende dataverzameling nodig zijn, maar dit is een fractie van de huidige systematiek van handmatige registraties.

Figuur 1. Gebruikte databronnen binnen het DICA Geneesmiddelen programma

De gekoppelde data worden voor ieder ziektebeeld teruggekoppeld in een dynamisch dashboard. Binnen dit dashboard kunnen gebruikers filteren op patiëntkarakteristieken zoals leeftijd en geslacht maar ook op tumorkarakteristieken als stadium en mutatiestatus, deze gegevens worden verzameld uit de specifieke kwaliteitsregistraties. Hierdoor krijgt de gebruiker inzicht in het gebruik van dure geneesmiddelen bij specifieke patiënten populaties.

 

 

U bent geïnteresseerd, wat zijn de vervolgstappen?
Om deel te kunnen nemen aan het DICA Geneesmiddelen programma zijn de volgende stappen voor u en uw ziekenhuis belangrijk:

  1. Het beschikbaar maken van de benodigde data voor analyse; Add-on declaratie bestanden vanuit de ziekenhuisapotheek, DICA-registraties, EVS-data en DBC/DOT en zorgactiviteiten vanuit uw ziekenhuis.
  2. Deelname aan de informatiesessie waarbij meer uitleg wordt gegeven over het programma, inhoud en technische aansluiting.
  3. U ontvangt een validatierapport waarmee u meer inzicht in de data in het dashboard krijgt. Opvallende uitkomsten worden uitgelicht en u wordt eventueel gevraagd om dit te checken.
  4. Het enthousiasmeren en aansluiten van de inhoudelijke vakgroepen binnen uw ziekenhuis. Betrokkenheid van betrokken specialisten zorgt voor de meeste waarde van het programma in uw ziekenhuis.
  5. Een aantal keer per jaar worden webinars georganiseerd waarbij analyses en aanknopingspunten per indicatiegebied gepresenteerd worden. Met de informatie die in deze sessies gepresenteerd worden kunt u vervolgens zelf in uw ziekenhuis/vakgroep aan de slag.
  6. Het gebruiken van de dashboards om inzichten te verkrijgen in het gebruik van dure geneesmiddelen. De doelmatigheid in uw ziekenhuis kan hiermee potentieel verbeterd worden.

Aanmelden ziekenhuis of vragen over DICA
U kunt uw ziekenhuis nog steeds aanmelden voor het programma. Voor vragen over het dashboard en/of programma of aanmelding voor het DICA Geneesmiddelen programma, kunt u contact opnemen met Adee Bodewes, clusterhoofd kwaliteitsregistraties bij DICA: 

Telefonisch: 085-9024408 op werkdagen van 9.00-17.00 uur. 
Per email: dma@dica.nl

Voor meer informatie over programma, verwijzen wij u graag door naar het informatiepakket. Klik hier.