Skip to main content
DICA

Systematiek

Het meten van patiëntgegevens vereist een uiterst zorgvuldige manier van werken. Hierbij spelen eigendom, veiligheid en privacy een grote rol. Hoe heeft DICA deze processen ingericht en wat is de rol van MRDM? Daarnaast heeft DICA een vaste systematiek voor het opstellen van indicatoren en het terugkoppelen van data. Tenslotte is er een rol weggelegd voor de wetenschap.

Nieuwe registratie starten

Wanneer er een nieuwe registratie bij DICA start, maken we goede afspraken over het beschikbaar komen van informatie voor de buitenwereld. Dit gebeurt in fasen, zodat zorgverleners de tijd krijgen om het registratieproces in orde te maken, te kijken naar hun resultaten en eventueel acties hierop te nemen. In het eerste registratiejaar gaat het alleen om deelname. In het tweede en derde jaar spelen structuur- en procesindicatoren een rol en daarna worden echte uitkomstindicatoren in het transparantieportaal opgenomen.

Eigendom

DICA heeft geen toegang tot gegevens die zij kan herleiden tot individuele patiënten, adressen en persoonlijke medische data. Dergelijke privacygevoelige informatie blijft altijd binnen het domein van de zorginstellingen.

Privacy

Een door de zorginstellingen aangestelde derde (een “bewerker”) die als verlengstuk van de zorginstellingen fungeert, bewerkt de gegevens voordat ze aan DICA worden verstrekt. De gegevens die DICA na bewerking uiteindelijk verkrijgt, zijn door DICA niet meer te herleiden tot individuele patiënten. De zorginstellingen verstrekken privacygevoelige gegevens dus nooit rechtstreeks aan DICA. Dit betekent onder meer dat indien DICA een verzoek krijgt tot het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens, zij aan dat verzoek niet kàn voldoen.

Indicatoren

Elk jaar stellen afgevaardigden van medische beroepsgroepen, ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra samen met zorgverzekeraars, patiëntenverenigingen en de overheid vast wat een indicatie is van goede zorg: de zogenoemde kwaliteitsindicatoren. In het Transparantieportaal Zorg zien zorginstellingen hoe zij scoren op de opgestelde kwaliteitsindicatoren.
Hieronder treft u meer informatie en benodigde formulieren voor het indienen van een (gewijzigde) indicator aan:

- Uitleg indienen (gewijzigde) indicator bij DICA
Formulier indienen indicator bij DICA
Formulier reactie DICA op ingediende indicator

Methodologie

Het wetenschappelijk bureau DICA ontwikkelt in samenwerking met de wetenschappelijke commissies van de diverse registraties een betrouwbaar en valide meetsysteem, waardoor betekenisvolle spiegelinformatie voor zorgverleners kan worden teruggekoppeld. De gebruikte methodologie is door het wetenschappelijk bureau van DICA ontwikkeld en geïncorporeerd in de registraties in samenwerking met de methodologische raad. Deze methodologische raad, bestaande uit o.a. statistici, epidemiologen en informatici, heeft als taak de gebruikte methodiek en analyses te controleren en waar nodig nieuwe methoden te onderzoeken en toe te voegen aan het DICA systeem. De analyses die verricht worden in het kader van DICA registraties staan onder toezicht van de methodologische raad.

De white paper is bedoeld om de uitgangspunten voor betrouwbare en valide terugkoppelingen weer te geven, zodat helder is hoe de teruggekoppelde getallen tot stand zijn gekomen.

Terugkoppeling data

DICA levert een aantal gestandaardiseerde online rapportages die inzicht geven in de kwaliteit van zorg die een instelling levert. De rapporten sluiten aan op de informatiebehoeften van de zorgprofessional. De bekende benchmark rapportages vergelijken organisaties met geaggregeerde en geanonimiseerde andere organisaties. Zo ontstaat er een beeld van de door de zorgprofessional geleverde kwaliteit van zorg in vergelijking met de zorg in de rest van Nederland.

Wetenschap

DICA moedigt wetenschappelijk onderzoek aan vanuit de overtuiging dat dit een belangrijk instrument is tot verdere kwaliteitsverbetering. Door outcome research zijn onder meer nieuwe indicatoren ontwikkeld en zijn verbeterpunten en best practices aangewezen. Met steeds meer registraties in andere landen zijn straks internationale vergelijkingen mogelijk.

Deelnemers aan de registraties mogen onder strikte voorwaarden gegevens uit de registratie gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Aanvragen worden op meerdere niveaus getoetst. Bent u geïnteresseerd in de procedure? U kunt deze hier bekijken. Belangrijk criterium is of de onderzoeksvraag redelijkerwijs beantwoord kan worden met de gevraagde gegevens. Uitgangspunt is dat voor iedereen –  de wetenschappelijke commissies en derden - gelijke voorwaarden gelden voor data aanvragen.

MRDM

MRDM verzorgt dataverzameling, datamanagement, data-reporting en beslisondersteuning. MRDM verwerkt medische metadata naar relevante, betrouwbare en objectieve informatie waar de zorgverlener mee verder kan. Het doel is om de kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie van de gezondheidszorg te verbeteren. MRDM ontwerpt, ontwikkelt en beheert registratiesystemen voor onder andere de kwaliteitsregistraties van DICA.

Voor het verwerken van gegevens sluit DICA een overeenkomst met de ziekenhuizen en sluiten de ziekenhuizen een bewerkersovereenkomst met MRDM. In deze overeenkomsten wordt verwezen naar het DICA-reglement