Skip to main content
DHFA

Veelgestelde vragen

Vraag & Antwoord

 • Wat is het doel van de registratie?

  De DHFA is een multidisciplinaire kwaliteitsregistratie met het doel de kwaliteit van zorg bij patiënten met een heupfractuur te verbeteren. Door het verzamelen van gevalideerde gegevens ontstaat een solide basis voor toekomstige indicatoren voor het meten van de kwaliteit van de zorg voor patiënten met een heupfractuur. Door terugkoppeling van kwaliteitsinformatie en door vergelijking hiervan met andere centra wordt inzicht verkregen in het verbeterpotentieel van de prestatie van ziekenhuizen. Met ingang van 01-04-2016 kunnen patiënten worden geregistreerd die worden opgenomen met een heupfractuur. Bij iedere patiënt wordt na 3 maanden een follow-up registratie ingevuld over de uitkomsten van de behandeling. Tevens wordt na 1 jaar de mortaliteit geregistreerd.De DHFA is een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie (een subvereniging van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde), Nederlandse Orthopaedische Vereniging, Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie en de Nederlandse Internisten Vereniging. De registratie wordt gefaciliteerd door het Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA).

 • Wordt er verplicht gesteld dat een organisatie aan deze registratie meedoet?

  Deelname aan de registratie is niet verplicht. Door deelname aan de registratie kunnen echter op een kwalitatief goede manier gevalideerde kwaliteitsgegevens worden verzameld. Deze gegevens worden gebruikt om kwaliteitsindicatoren te berekenen, die door de betrokken beroepsgroepen zijn afgesproken. Een aantal partijen in Nederland, zoals Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en het Zorginstituut (ZINL) vragen indicatoren op bij ziekenhuizen en kunnen eisen stellen aan de kwaliteit van de geleverde informatie.

   

  Als u deelneemt aan de DICA registratie worden indicatorresultaten beschikbaar gesteld aan de ziekenhuizen om door te leveren aan deze partijen. DICA stemt de methodologie af met ZN en ZINL, zodat de indicatoren die geleverd worden vanuit de registratie voldoen aan hun kwaliteitseisen.

 • Wie moet er binnen de organisatie een account aanvragen? 

  Voor het aanvragen van een account is het noodzakelijk dat er bij de eerste aanmelding toestemming vanuit de Raad van Bestuur wordt gegeven. Verder wordt er een contactpersoon voor de registratie afgesproken per ziekenhuis. In het geval van de DHFA zal dit vaak de traumachirurg zijn. Bij alle aanvragen voor een account moet er toestemming vanuit de contactpersoon worden gegeven.

 • Hoe kan een account worden aangevraagd?

  Voor vragen of het aanmelden van uw ziekenhuis bij de DHFA, kunt u contact opnemen met de DICA servicedesk:

  Telefonisch: 088 – 570 00 10 op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur

  Per e-mail: dica-servicedesk@mrdm.nl

 • Wat zijn de kosten van de registratie?

  Voor 2016, 2017 en 2018 betaalt Zorgverzekeraars Nederland kosten voor registraties rechtstreeks aan DICA. DICA stuurt uw ziekenuis dus geen rekening. 

 • Kan ik ook gegeven uit ons eigen registratiesysteem inleveren?

  Indien u een batch wilt aanleveren dan is het belangrijk dat u alle variabelen uit de datadictionary aanlevert. Alle variabelen moet u benoemen in de eerste regel, maar de bijbehorende antwoorden kunt u leeg laten. Levert u niet alle variabelen aan dan zal uw batch als niet volledig worden bestempeld en kan deze niet verwerkt worden. Voor het uploaden van batch bestanden heeft u persoonlijke inloggegevens nodig. Deze kunt u ontvangen door middel van het aanmeldformulier die u opvraagt bij de DICA-servicedesk (telefonisch: 088 – 570 00 10 op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur of per e-mail (dica-servicedesk@mrdm.nl).

  De contactpersoon van de betreffende registratie stuurt het aanmeldformulier op naar dica-servicedesk@mrdm.nl. Batch bestanden kunnen alleen aangeleverd worden in ongeëncrypteerde .csv, .xml, .zip of .rar bestanden. Het bestand wordt tijdens het uploaden geëncrypteerd (beveiligd) en via een beveiligde verbinding verstuurd. Wij controleren uw aangeleverde batch nogmaals of deze voldoet aan de door ons gestelde eisen. Als het batch bestand aan alle eisen voldoet wordt deze door ons ingelezen. Indien uw batch bestand niet aan alle eisen voldoet zult u een validatierapport van ons ontvangen en dient u of te bevestigen dat het batch bestand alsnog verwerkt mag worden of u dient een nieuw batch bestand aan te leveren die wel aan de gestelde eisen voldoet.

 • Kan ik de beschikking krijgen over mijn eigen data?

  Alle gebruikers met een registratieaccount kunnen de ruwe data (in excel) van de registratie ontvangen. U kunt hiervoor een verzoek indienen bij de servicedesk.

 • Hoe moet de datadictionary worden gelezen voor het aanleveren van batch bestanden?

  Alle variabele namen (afkortingen voor de gestelde vragen) moeten in een Excel-bestand in de bovenste rij van links naar rechts worden gezet. In de kolom 'Naam' in de datadictionary kunt u zien welke variabelen in de bovenste rij in het batch bestand moeten worden benoemd. De beantwoording van de vragen moet door middel van het format zoals genoemd wordt in het tabblad 'Labels'. De titels van de sectie hoeven niet te worden meegenomen en alles moet onder elkaar worden gezet, er hoeven geen regels te worden overgeslagen. In de kolom 'type' en 'lengte' kunt u terugvinden wat voor 'type' antwoord (bijvoorbeeld een getal of een tekst) er wordt verwacht en hoelang het antwoord mag zijn ('lengte'). Encrypted betekent dat de antwoorden door ons encrypted (beveiligd) worden. In de kolom 'verplicht' kunt u zien of een vraag verplicht is om aan te leveren. Als een verplichte vraag niet wordt beantwoord geeft dit aanleiding tot een melding vanuit het systeem naar de invuller. Het is niet zo dat kan worden volstaan met het beantwoorden van alleen de verplichte vragen. Alle vragen in de lijst dienen te worden beantwoord, maar alleen als ‘verplichte’ velden niet worden ingevuld zal het systeem een melding genereren. Door middel van de antwoorden welke er gegeven worden kan het zijn dat een andere vraag (die in eerste instantie niet verplicht is) hierdoor verplicht wordt. Iedere patiënt heeft naast zijn persoonsgegevens altijd een record met daarin de gegevens over de aandoening/behandeling. Op iedere regel wordt één record van een patiënt genoteerd. Mocht een patiënt meerdere records hebben dan moet er per record een regel met de betreffende gegevens ingevuld worden. Ook de persoonsgegevens moeten bij dit record opnieuw worden ingevoerd, deze gegevens zullen uiteraard hetzelfde zijn, waardoor het mogelijk wordt om alle records van één patiënt bij elkaar te zetten. 

 • Hoe wordt er omgegaan met de privacy van patiënten? Hoe werkt dit binnen een multidisciplinaire registratie?

  Een mutidisciplinaire registratie kenmerkt zich door meerdere behandelaars voor 1 patiënt. Normaliter moet een patiënt toestemming geven voor gebruik van zijn of haar gegevens voor onderzoek, ook al is dat anoniem. Een uitzondering is indien het onderzoek betreft ten behoeve van controle op of het verbeteren van de kwaliteit van de betreffende zorg. Voor de registraties is geen informed consent nodig. De gedragscode maakt een uitzondering voor dit type onderzoek en stelt dat dit een taak is die de hulpverlener geacht wordt uit te voeren om zo goed mogelijke zorg te leveren (vanuit de patiënt: het opslaan van deze data en de analyses vallen binnen een werkwijze in de zorg die de patiënt als vanzelfsprekend mag verwachten). Verder worden deze analyses uitgevoerd ten voordele van de patiënt. De invoer van gegevens is vergaand afgeschermd. Hoewel verschillende behandelaars gegevens invullen over dezelfde patiënt kunnen deze niet alle informatie inzien, dan wel gegevens bewerken die door andere behandelaars is ingevuld.De patiënt krijgt alle mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn of haar gegevens. Dit kan middels de bezwaar regeling van de zorginstelling. De patiënt moet geïnformeerd te worden, door bijvoorbeeld een patiënten folder. Hierin wordt uitgelegd wat er met zijn of haar gegevens gedaan wordt en met welk doel. Het gebruik van de gegevens is sterk beperkt. Wetenschappelijk onderzoek en andere analyses worden enkele uitgevoerd of gede-identificeerde data: Gegevens waar de persoonsgegevens niet meer aanwezig zijn of onherleidbaar zijn gemaakt. Alle data worden beveiligd opgeslagen en verzonden.

 • Hoe zou je de uitvraag van de follow-up vragen na 3 maanden kunnen regelen?

  • Een deel van de patiënten zal een controle afspraak hebben op de polikliniek. Tijdens dit polibezoek worden de gevraagde gegevens geregistreerd.

  • Een deel zal in het verpleeghuis zijn, permanent of voor revalidatie. Met verpleeghuizen zouden afspraken gemaakt kunnen over de registratie van de FU. Een contactpersonen in het verpleeghuis krijgt na 3 mnd een mail met het verzoek om de gegevens aan te leveren. Deze gegevens worden dan aangeleverd onder supervisie van de Specialist Ouderengeneeskunde.

  • Een deel van de patiënten zal thuis zijn en geen controle afspraak hebben. Deze zullen telefonisch benaderd worden, nadat gecontroleerd is of ze niet overleden zijn.