Skip to main content
Dutch Audit for Peripheral Artery Disease

DAPA

De DAPA is vanaf heden gestopt!

Vanwege de achterblijvende registratie van patiënten in de Dutch Audit for Peripheral Artery Disease (DAPA) en een zeer minimale respons op de patiëntfeedback (PROMs) registratie heeft de wetenschappelijke commissie te kennen gegeven de DAPA stop te willen zetten. Na afstemming met de betrokken wetenschappelijke vereniging en veldpartijen is besloten de registratie per direct te stoppen. Vanaf heden hoeft u geen nieuwe patiënten met perifeer arterieel vaatlijden in de DAPA te registeren. De door u eerder geregistreerde data zal tot en met 31 december 2018 via mijnDICA voor u inzichtelijk zijn. Daarnaast zullen de data gebruikt worden ter evaluatie van de audit.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de DICA servicedesk. 

 

Over de registratie

DAPA staat voor Dutch Audit for Peripheral Artery Disease. DAPA is een landelijk kwaliteitsregister voor perifeer vaatlijden, waarbij de indicatiestelling en de aangeboden behandelingen worden geregistreerd samen met case-mix factoren en patientfeedback (PROMs). DAPA moet leiden tot spiegelinformatie naar de diverse zorgaanbieders met als doel de praktijkvariatie te verkleinen en de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Deelname aan DAPA geeft meer inzicht in het eigen professionele handelen. Daarnaast is het mogelijk om de eigen kwaliteit van zorg te vergelijken met andere centra, door terugkoppeling van kwaliteitsinformatie aan behandelaars. De kwaliteit geleverd door het ziekenhuis wordt vergeleken met een landelijk gemiddelde, de benchmark. Zo wordt de geleverde zorg geëvalueerd en kunnen eventuele verbeterpunten worden aangewezen. Ook is het op den duur mogelijk wetenschappelijk onderzoek te doen met de geregistreerde data.

In DAPA zijn twee onderdelen te onderscheiden in de registratie, namelijk het patientfeedback (PROMs) deel en de klinische registratie. De DAPA is ontstaan vanuit een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie (NVvV), de subvereniging van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH), de Hart en Vaatgroep, Stichting Miletus en zorgverzekeraars.


Patientfeedback

In aanvulling op het meten van de klinische uitkomsten van zorg, is er toenemende behoefte om het patiëntenperspectief mee te nemen. Het gebruik van deze patiëntmetingen (PROMs en PREMs) dient meerdere doelen, zoals de individuele patiëntenzorg, kwaliteitsevaluatie- en verbetering en wetenschappelijk onderzoek.

Ziekenhuizen meten al regelmatig patiëntmetingen als onderdeel van de individuele patiëntenzorg. Bijvoorbeeld via een patientportal of EPD. DICA kan als aanvulling hierop de resultaten op landelijk niveau benchmarken en terugkoppelen via MijnDICA. Omdat deze informatie verzameld wordt als onderdeel van een aantal bestaande klinische registraties bij dezelfde patiëntengroepen, kan DICA een koppeling maken van klinische en patientfeedback gegevens. Hierdoor ontstaat waardevolle informatie in de rapportages op MijnDICA. Bijvoorbeeld de kwaliteit van leven bij patiënten in verschillende ziektestadia wordt onderzocht en de effectiviteit van verschillende behandelingen wordt vergeleken.

Alle ziekenhuizen in Nederland die deelnemen aan de klinische registratie van de DAPA kunnen deelnemen aan de patientfeedback registratie. Deelname aan de patientfeedback registratie is bij uw DICA abonnement inbegrepen. 

Meer informatie over Patientfeedback vindt u onder Documenten, zoals:

- Uitgebreide algemene informatie
- Meetmomenten
- Vragenlijsten


Praktische informatie:

De DAPA-handleiding met praktische informatie over de registratie vindt u onder Documenten. Hier treft u ook het aanmeldformulier voor het aanvragen van login gegevens voor Survey (registratiesysteem).

De datadictionary, CRF en XSD, welke behulpzaam zijn bij het registreren, zijn te downloaden via de website van MRDM.


In- en exclusiecriteria

Inclusiecriteria  

1. Claudicato intermittens (CI) (looptraining of operatieve behandeling)

2. Kritieke ischemie (KI) (looptraining of operatieve behandeling)

3. Patiënten die 16 jaar en ouder zijn

4. Poliklinische en klinische ziekenhuiszorg

Exclusiecriteria

1. De patiënten met acute ischemie (AI), diagnosecode 417 worden geëxcludeerd

2. Patiënten die overleden zijn


Registreren van gegevens

Registreren van gegevens doet u in het registratiesysteem Survey.
Inloggen Survey  
Als u problemen ondervindt met het inloggen in Survey dan kunt u contact opnemen met de DICA servicedesk.

 

Typen rapportages

In mijnDICA zijn de volgende rapportages beschikbaar voor de DAPA:

  • Vullingenoverzicht: in dit overzicht ziet u hoeveel records er tot een bepaald moment zijn ingevoerd.
     
  • Basisrapportage: in de basisrapportage vindt u informatie terug over patiëntkarakteristieken, behandelingsgegevens en uitkomsten van uw ziekenhuis, gespiegeld aan het landelijke gemiddelde.
     
  • In Survey vindt u een signaleringslijst: hierop staan de patiënten waarbij er een ongeldige waarde is ingevuld of een waarbij belangrijke waarde ontbreekt.
     
  • Logboek wijzigingen rapportages MijnDICA: de inhoud van de basis- en indicatorenrapportages zijn onderhevig aan updates en aanpassingen. In dit logboek kunt u per registratie de wijzigingen in de rapportages terugvinden tot en met het vorige kalenderjaar.Aanmelden ziekenhuis of vragen over DAPA

Voor vragen of het aanmelden van uw ziekenhuis bij de DAPA, kunt u contact opnemen met de DICA servicedesk:
Telefonisch: 088 – 570 00 10 op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur
Per e-mail: dica-servicedesk@mrdm.nl