Skip to main content
NABON Breast Cancer Audit

NBCA

Over de registratie

 • Er zijn al ruim 93.000 patienten met borstkanker geregistreerd in de NBCA sinds 2011, waarvan 86,1% is gediagnosticeerd met een invasief mammacarcinoom en 13,9% met een ductaal carcinoma in situ (DCIS)
 • Het percentage patienten met een irradicale resectie (nog tumorweefsel nog in de borst) na een borstsparende operatie (zonder voorbehandeling) is sinds 2011 teruggelopen van 5,5% tot 2,9%
 • Het percentage patienten dat een borstsparende eerste operatie ondergaat is sinds 2011 gestegen van 58,2% tot 71,4%

Meer basiscijfers uit de NBCA

Het jaarverslag 2017 van de NBCA


NBCA staat voor NABON Breast Cancer Audit. Deze audit registreert de verrichte borstkankerdiagnostiek en –behandelingen en de resultaten hiervan. Zo krijgt de beroepsgroep inzicht in de kwaliteit van hun eigen zorg én die van collegae doordat eigen resultaten worden gespiegeld aan het landelijk gemiddelde. Met deze zogenoemde spiegelinformatie kunnen zij hun werk aantoonbaar verbeteren. De NBCA-registratie is een initiatief van het Nationaal Borstkanker Overleg Nederland (NABON) met gemandateerde leden van alle beroepsverenigingen betrokken bij de diagnostiek en behandeling van borstkanker. Het betreft borstkankerchirurgen, radiologen, pathologen, radiotherapeuten, internist-oncologen en plastisch chirurgen. Hierbij zijn ook vertegenwoordigers van patiëntenverenigingen betrokken.

In 2011 startten we met het verzamelen van gedetailleerde gegevens over de borstkankerzorg in Nederland. Ziekenhuizen kunnen ervoor kiezen zelf gegevens in te voeren in de NBCA via de webbased invoermodule van DICA of de data in te laten voeren door medewerkers van de NKR. Het doel is om in de nabije toekomst de gegevens voor NBCA te verzamelen in een registratiesysteem. Vanuit dit systeem voorzien we zowel de NBCA als de NKR van data. In beide gevallen vindt er (kruiselings) dataverificatie plaats.


Patientfeedback

In aanvulling op het meten van de klinische uitkomsten van zorg, is er toenemende behoefte om het patiëntenperspectief mee te nemen. Het gebruik van deze patiëntmetingen (PROMs en PREMs) dient meerdere doelen, zoals de individuele patiëntenzorg, kwaliteitsevaluatie en -verbetering en wetenschappelijk onderzoek.

Ziekenhuizen meten al regelmatig patiëntmetingen als onderdeel van de individuele patiëntenzorg. Bijvoorbeeld via een patientportal of EPD. DICA kan als aanvulling hierop de resultaten op landelijk niveau benchmarken en terugkoppelen via MijnDICA. Omdat deze informatie verzameld wordt als onderdeel van een aantal bestaande klinische registraties bij dezelfde patiëntengroepen, kan DICA een koppeling maken van klinische en patientfeedback gegevens. Hierdoor ontstaat waardevolle informatie in de rapportages op MijnDICA. Bijvoorbeeld de kwaliteit van leven bij patiënten in verschillende ziektestadia wordt onderzocht en de effectiviteit van verschillende behandelingen wordt vergeleken.

In juni 2016 is de pilot van de NBCA patientfeedback registratie van start gegaan. Alle ziekenhuizen in Nederland die deelnemen aan de klinische registratie van de NBCA kunnen deelnemen aan de pilot.

Meer informatie over de pilot vindt u onder Documenten.


Praktische informatie

De NBCA-handleiding met praktische informatie over de registratie vindt u onder Documenten. Hier treft u ook het aanmeldformulier voor het aanvragen van login gegevens voor Survey (registratiesysteem).

De dDe datadictionary, CRF en XSD, welke behulpzaam zijn bij het registreren, zijn te downloaden via de website van MRDM.


In- en exclusiecriteria

Inclusie

Primaire mammacarcinomen waarbij de volgende tumorsoorten geïncludeerd worden:

 • DCIS
 • Invasief carcinoom
 • Ziekte van Paget
 • Inflammatoir carcinoom
 • Alle tumorstadia inclusief metastasen op afstand

Exclusie

 • LCIS
 • Recidief mammacarcinoom
 • Phyllodes tumoren
 • Niet chirurgisch behandelde patiënt 


Registreren van gegevens

Registreren van gegevens doet u in het registratiesysteem Survey.
Inloggen Survey  
Als u problemen ondervindt met het inloggen in Survey dan kunt u contact opnemen met de DICA servicedesk.


Rapportages MijnDICA

Via mijnDICA krijgen deelnemers aan de NBCA wekelijks een geüpdatete terugkoppeling van hun eigen resultaten, afgezet tegen het landelijk gemiddelde (benchmark informatie). Terugkoppeling vindt plaats via middels de basisrapportages en indicatorenrapportage (waarin de extern transparante en interne indicatoren staan). 

Open MijnDICA

Uw gegevens worden wekelijks geüpdatet. Op zondag halen we deze gegevens uit de database en op dinsdag na 12.00 uur zijn de geüpdatet gegevens zichtbaar in de rapportages. U ontvangt hierover geen bericht. Data die op zondag of daarna zijn ingevoerd, worden niet meegenomen in het rapport van die week maar volgen in de eerst opvolgende week. 


Typen rapportages

In MijnDICA zijn de volgende rapportages beschikbaar voor de NBCA:

 • Vullingenoverzicht: in dit overzicht ziet u hoeveel records er tot een bepaald moment zijn ingevoerd.
   
 • Basisrapportage: in de basisrapportage vindt u informatie terug over patiëntkarakteristieken, behandelingsgegevens en uitkomsten van uw ziekenhuis, gespiegeld aan het landelijke gemiddelde.
   
 • Indicatorenrapportage: elk jaar stellen afgevaardigden van medische beroepsgroepen, ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra samen met zorgverzekeraars, patiëntenverenigingen en de overheid kwaliteitsindicatoren op. Kwaliteitsindicatoren geven een indicatie van de kwaliteit van zorg in een zorginstelling. Het wetenschappelijk bureau van DICA berekent de scores op de kwaliteitsindicatoren voor elk ziekenhuis op uniforme wijze. Deze indicatoren worden getoond in MijnDICA.
   
 • Transparantieportaal (TP) rapportage: ten tijde van het TP is er een extra rapportage in MijnDICA te vinden met een selectie van de indicatoren die aangeboden worden voor transparantie voor dat jaar. Wanneer de deadline van het transparantieportaal verstreken is, wordt deze set bevroren en blijft deze beschikbaar voor inzage.
   
 • In Survey vindt u een signaleringslijst: hierop staan de patiënten waarbij er een ongeldige waarde is ingevuld of een waarbij belangrijke waarde ontbreekt.
   
 • Logboek wijzigingen rapportages MijnDICA: de inhoud van de basis- en indicatorenrapportages zijn onderhevig aan updates en aanpassingen. In dit logboek kunt u per registratie de wijzigingen in de rapportages terugvinden tot en met het vorige kalenderjaar.


Aanmelden ziekenhuis of vragen over NBCA

Voor vragen of het aanmelden van uw ziekenhuis bij de NBCA, kunt u contact opnemen met de DICA servicedesk:
Telefonisch: 088 – 570 00 10 op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur
Per e-mail: dica-servicedesk@mrdm.nl