Skip to main content
Jaarrapportage 2016

DHFA

Download rapportage

Implementatie DHFA

Na een pilotfase in tien ziekenhuizen is de DHFA in april 2016 van start gegaan. Doel is de kwaliteit van zorg bij patiënten met een heupfractuur te verbeteren. De registratie is een samenwerking tussen verschillende wetenschappelijke verenigingen, namelijk: Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie (NVT) namens de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH), Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV), Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG) en Nederlandse Internisten Vereniging (NIV). Deze beroepsverenigingen zijn vertegenwoordigd in de Clinical audit board en de Wetenschappelijke commissie van de DHFA.

Opstartfase

Eind 2016 zijn 45 ziekenhuizen gestart met registreren en in de eerste negen maanden zijn er 2.783 patiënten geregistreerd. Binnen de DHFA registreren medisch specialisten de opname, een 3-maanden follow-up en de 1-jaars mortaliteit. Bij veel patiënten stopt de behandeling na ontslag uit het ziekenhuis, waardoor het in de praktijk een uitdaging blijkt om de 3-maanden follow-up in te vullen. Tot op heden is dit in ongeveer een derde van de gevallen gelukt.

In 2017 wordt gestart met een structuurindicator, het aantal patiënten geregistreerd in DHFA en een procesindicator, het percentage patiënten bij wie functionele uitkomstscores bekend zijn preoperatief en na 3 maanden.

Ambities DHFA

Jaarlijks worden naar schatting 18.000 tot 20.000 patiënten met een heupfractuur behandeld in ongeveer 90 ziekenhuizen. De ambitie is het overgrote deel hiervan te registreren in de DHFA. Tot op heden is de DHFA een klinische registratie; het streven van de wetenschappelijke commissie is om in de nabije toekomst ook Patient Reported Outcome Measures (PROMs) toe te voegen.

De patiënt met een heupfractuur

Er zijn in Nederland veel cohortstudies gedaan naar patiënten met een heupfractuur, ook met grote aantallen patiënten.1 In deze studies zijn altijd exclusiecriteria gehanteerd, waardoor zij nooit een representatieve weergave van de Nederlandse populatie konden geven. In de DHFA worden alle patiënten ouder dan 18 jaar met een heupfractuur geregistreerd, behalve patiënten met een pathologische heupfractuur. De DHFA is hierdoor een representatieve weergave van de karakteristieken van de Nederlandse heupfractuurpatiënt.

De heupfractuurpatiënt

De patiënt met heupfractuur is in 69% van de gevallen een vrouw, heeft een gemiddelde leeftijd van 81 jaar en heeft in 46% van de gevallen een ASA-score hoger dan 2. Vóór de fractuur woonde nog 49% van de patiënten zelfstandig, direct na ontslag is dat 11%. Gegevens na 3 maanden zijn nog niet analyseerbaar. Bij opname is zowel de mediane SNAQ-score als de mediane KATZ-ADL score 0. Bij 58% van de 70-plussers wordt de geriater in consult gevraagd, waarbij in 19% dit intensieve medebehandeling op een afdeling geriatrische traumatologie betreft. De mediane doorlooptijd op de SEH is 149 minuten en de mediane duur tot de operatie is 19 uur. De mediane opnameduur is 6 dagen. Deze gegevens zijn gebaseerd op data na 1 jaar registreren.

Heupfractuurzorg in Nederland

De heupfractuurpatiënt is vaak een kwetsbare oudere. Een multidisciplinaire aanpak leidt bij deze patiëntencategorie tot een betere uitkomst.2 De behandeling dient multidisciplinair te zijn met een intensieve samenwerking tussen (orthopedisch) traumachirurg, klinisch geriater/ internist-ouderengeneeskundige/ specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialist/ physician assistant, (gespecialiseerd) verpleegkundige en paramedici.

Internationale audits van heupfracturen

Internationaal bestaan er veel heupfractuur audits, onder meer in Engeland, Schotland, Australië, Nieuw-Zeeland, Zweden, Noorwegen, Duitsland en Zwitserland. De DHFA kan van deze audits leren. Zo loopt de Zweedse heupfractuurregistratie “Rikshöft” al sinds 1988.

De Schotse heupfractuur audit heeft reeds een re-audit gedaan. Daar liep de eerste audit van 1993 tot 2008 en is er sinds 2015 een herstart gemaakt. Vanaf het begin van de audit in 1993 was er een kwaliteitsverbetering zichtbaar. Bij de re-audit werd duidelijk dat deze verbetering zich niet had doorgezet na het stoppen van de audit. Sinds de herstart is er een hernieuwde kwaliteitsverbetering zichtbaar.3

National Hip Fracture Database
In Engeland, Wales en Noord-Ierland is in 2007 de National Hip Fracture Database (NHFD) opgericht vanuit een samenwerking tussen orthopeden en geriaters. Tot 2014 berekenden zij 12 kwaliteitsindicatoren zoals deze beschreven zijn door het National Institute for Health and Care Excellence (NICE).4 In 2015 zijn hieraan 12 extra kwaliteitsindicatoren toegevoegd.5

DHFA versus NHFD

Het verloop van de implementatie van de DHFA en NHFD komt sterk overeen. In het eerste jaar (2007-2008) werd 19% van de patiënten (n=12.983) door 36% van de ziekenhuizen (n=64) geïncludeerd in de NHFD.6 In 2015 registreerden alle 177 opererende ziekenhuizen in de NHFD en werd 95% van alle heupfracturen geregistreerd.5 In de eerste negen maanden van de Nederlandse DHFA is al 20% van alle heupfracturen geregistreerd en registreerde 50% van de heupfractuur opererende ziekenhuizen. Het doel is de compleetheid van de DHFA op hetzelfde niveau te krijgen.