Skip to main content
Dutch Lung Cancer Audit

DLCA

DLCA

 

Over de registratie

 • Lung oncology: 10.568 analyseerbare patiënten zijn geïncludeerd in het tweede jaar van de DLCA-L (2016). Het grootste deel betrof patiënten met een NSCLC (9270, 87,7%) of een SCLC (1298, 12,3%)
 • Radiotherapy: In 2016 zijn er 2925 patiënten geregistreerd in de DLCA-R waarvan de meeste patiënten stereotactisch body radiotherapie (48,2%) of chemoradiotherapie concurrent (17,5%) kregen
 • Surgery: 2782 anatomische parenchymresecties werden er in 2017 landelijk uitgevoerd, voor zowel maligne als benigne pathologie

Meer basiscijfers uit de DLCA-R, DLCA-S en DLCA-L


DLCA staat voor de Dutch Lung Cancer Audit. De DLCA is een multidisciplinaire audit met als doel: het multidisciplinaire traject van diagnostiek en behandeling van patiënten met longkanker in beeld brengen.

Tot 2016 werd de kwaliteit van zorg voor patiënten met longkanker gemeten in de DLRA (radiotherapie voor longcarcinoom) en de DLSA(-T) (long(kanker)chirurgie). Door de wetenschappelijke verenigingen van longartsen (NVALT), radiotherapeuten (NVRO), thoraxchirurgen (NVT) en longchirurgen (NVvL-NVvH) is gewerkt aan de ontwikkeling van de Dutch Lung Cancer Audit (DLCA).

Vanaf 2016 registreren daardoor naast de longradiotherapeuten (DLCA-R) en long- en thoraxchirurgen (DLCA-S), ook longartsen (DLCA-L) patiënten met longkanker in de DLCA. De betrokkenheid van longartsen is essentieel, omdat zij een centrale rol hebben in diagnostiek, behandeling en follow-up van patiënten.

De betrokken beroepsgroepen vormen gezamenlijk een clinical audit board, een bestuur van door hun wetenschappelijke vereniging gemandateerde medisch specialisten, dat zich o.a. bezig houdt met de voortgang van de registratie en het ontwikkelen van interdisciplinaire kwaliteitsindicatoren.

Deelnemers aan de DLCA krijgen wekelijks een geüpdatete terugkoppeling van hun eigen resultaten, afgezet tegen het landelijk gemiddelde (benchmark informatie). Terugkoppeling vindt plaats via MijnDICA middels de basisrapportages en indicatorenrapportage, waarin de extern transparante en interne indicatoren staan.


Praktische informatie

De DLCA handleiding met praktische informatie over de registratie vindt u onder Documenten. Hier treft u ook het aanmeldformulier voor het aanvragen van login-gegevens voor Survey (registratiesysteem).

De datadictionary, CRF en XSD, welke behulpzaam zijn bij het registreren, zijn te downloaden via de website van MRDM.


In- en exclusiecriteria DLCA

DLCA-S

Inclusie

Alle chirurgische thoracale (thoraxwand, pleurale, long en mediastinale) ingrepen, in te delen in:

 • Resecties bij (verdenking) carcinoom of sarcoom primair uitgaande van de long (evt. locoregionaal recidief van een eerder behandelde tumor)
 • Mediastinum chirurgie (diagnostisch en therapeutisch)
 • Metastasectomieën van de long
 • Overige thoracale ingrepen

Exclusie

 • Radio Frequente Ablaties (RFA) van long-, pleura- of thoraxwandtumoren
 • Weke delen resecties van de thoraxwand (niet benigne resecties) en wervelkolomchirurgie als zelfstandige ingreep
 • Diafragma chirurgie, niet via de thorax benaderd
 • Transthoracale slokdarmresecties
 • Cardiovasculaire ingrepen in de thorax
 • Thoracoscopische sympathectomieën
 • Longtransplantaties
 • Verrichtingen die door de longchirurg worden verricht voor complicaties na ingrepen die niet binnen de inclusiecriteria van de DLCA vallen


DLCA-R

Inclusie

 • Niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC)
 • Kleincellig longcarcinoom (SCLC)
 • Stadium I-IIIc
 • Locoregionaal recidief (indien in opzet radicale bestraling)

Exclusie

 • Stadium IV longtumor
 • In opzet palliatieve behandeling stadium I-IIIb
 • Longmetastasen van een primaire tumor elders
 • De huidige thoraxbestraling is voor een andere primaire tumor dan SCLC en NSCLC
 • Patiënten die adjuvante postoperatieve bestraling ondergaan (behalve patiënten die wel geopereerd werden maar waarbij geen resectie werd verricht)


DLCA-L

Inclusie

 • Alle patiënten met een primaire longmaligniteit, ongeacht het stadium van de ziekte, die in het registrerende centrum worden gediagnosticeerd en/of behandeld
 • Patiënten met een niet-kleincellig (NSCLC) dan wel kleincellig (SCLC) longcarcinoom (uitgebreide registratie)
 • Patiënten met een thymoom of mesothelioom (beperkte registratie)

Exclusie

 • Overige longziekten


Registreren van gegevens

Registreren van gegevens doet u in het registratiesysteem Survey.
Inloggen Survey  
Als u problemen ondervindt met het inloggen in Survey kunt u contact opnemen met de DICA servicedesk.


Rapportages MijnDICA(-L, -R, -S)

Via mijnDICA krijgen deelnemers aan de DLCA wekelijks een geüpdatete terugkoppeling van hun eigen resultaten, afgezet tegen het landelijk gemiddelde (benchmark informatie). Terugkoppeling vindt plaats via middels de basisrapportages en indicatorenrapportage (waarin de extern transparante en interne indicatoren staan). 

Open MijnDICA

Uw gegevens worden wekelijks geüpdatet. Op zondag halen we deze gegevens uit de database en op dinsdag na 12.00 uur zijn de geüpdatet gegevens zichtbaar in de rapportages. U ontvangt hierover geen bericht. Data die op zondag of daarna zijn ingevoerd, worden niet meegenomen in het rapport van die week maar volgen in de eerst opvolgende week. 


Typen rapportages

In MijnDICA zijn de volgende rapportages beschikbaar voor de DLCA:

 • Vullingenoverzicht: in dit overzicht ziet u hoeveel records er tot een bepaald moment zijn ingevoerd.
   
 • Basisrapportage: in de basisrapportage vindt u informatie terug over patiëntkarakteristieken, behandelingsgegevens en uitkomsten van uw ziekenhuis, gespiegeld aan het landelijke gemiddelde.
   
 • Indicatorenrapportage: elk jaar stellen afgevaardigden van medische beroepsgroepen, ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra samen met zorgverzekeraars, patiëntenverenigingen en de overheid kwaliteitsindicatoren op. Kwaliteitsindicatoren geven een indicatie van de kwaliteit van zorg in een zorginstelling. Het wetenschappelijk bureau van DICA berekent de scores op de kwaliteitsindicatoren voor elk ziekenhuis op uniforme wijze. Deze indicatoren worden getoond in MijnDICA.
   
 • Transparantieportaal (TP) rapportage: ten tijde van het TP is er een extra rapportage in MijnDICA te vinden met een selectie van de indicatoren die aangeboden worden voor transparantie voor dat jaar. Wanneer de deadline van het transparantieportaal verstreken is, wordt deze set bevroren en blijft deze beschikbaar voor inzage.
   
 • In Survey vindt u een signaleringslijst: hierop staan de patiënten waarbij er een ongeldige waarde is ingevuld of een waarbij belangrijke waarde ontbreekt.
   
 • Logboek wijzigingen rapportages MijnDICA: de inhoud van de basis- en indicatorenrapportages zijn onderhevig aan updates en aanpassingen. In dit logboek kunt u per registratie de wijzigingen in de rapportages terugvinden tot en met het vorige kalenderjaar.


Aanmelden ziekenhuis of vragen over DLCA(-L, -R of -S)

Voor vragen of het aanmelden van uw ziekenhuis bij de DLCA, kunt u contact opnemen met de DICA servicedesk:
Telefonisch: 088 – 570 00 10 op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur
Per e-mail: dica-servicedesk@mrdm.nl