Skip to main content
DICA

Dataverificatie

Over dataverificatie
De vraag naar transparantie in de zorg groeit. Met de toenemende interesse in DICA-registraties is het vaststellen dat de geleverde informatie uit de klinische registraties betrouwbaar is, van een nog groter belang geworden. Voor het nauwkeurig vaststellen van de betrouwbaarheid van de geregistreerde data én de validiteit van de geregistreerde uitkomsten, heeft DICA onafhankelijke dataverificatie op patiëntniveau geïntroduceerd. 

Deelname
Stichting DICA biedt aan verschillende registraties dataverificatie aan. Hierbij worden alle registrerende ziekenhuizen uitgenodigd om kosteloos deel te nemen aan het traject. Vervolgens zal een selectie van de aangemelde ziekenhuizen bezocht worden om steekproefsgewijs de data te controleren aan de hand van broninformatie in het patiëntendossier.

Een ziekenhuis deelnemend aan een te verifiëren registratie kan gebruik maken van het aanbod van dataverificatie als er een getekende DICA-deelnameovereenkomst en een getekende bewerkersovereenkomst met MRDM is. Daarbij dienen aanmeldformulieren voor dataverificatie aangeleverd te zijn voor sluiting van de aanmelddeadline. Wanneer een ziekenhuis ingeloot is voor dataverificatie, dienen zij tijdig aanvullende faciliteiten te regelen.

Procedure en methode
De gehanteerde methode voor dataverificatie wordt meegestuurd bij de uitnodiging aan de ziekenhuizen om gebruik te maken van deze dienst.

Wanneer verificatie uitgevoerd is, ontvangt het ziekenhuis binnen drie weken een voorlopig discrepantierapport inclusief voorlopige conclusie. Dit rapport bestaat uit discrepanties die zijn geconstateerd door de verificatiemedewerker tussen de geregistreerde data van het ziekenhuis en de broninformatie in het patiëntendossier. Bij dit rapport wordt de gelegenheid geboden om de geconstateerde discrepanties te controleren en indien gewenst een reactie hierop te formuleren. Een onafhankelijke toetsingscommissie zal de (anonieme) voorlopige discrepantierapporten en reacties beoordelen en tot een eindoordeel per ziekenhuis komen, wat verstuurd wordt aan de ziekenhuizen.

DICA verbindt zelf geen consequenties aan de uitkomsten van de dataverificatie. Zij blijft als onafhankelijke organisatie verantwoordelijk voor het geven van heldere informatie over in dit geval de kwaliteit van de geregistreerde data. Daarbij ziet DICA dataverificatie als een noodzakelijk instrument om de kwaliteit van de registratie inzichtelijk te maken en te verbeteren en als een leerinstrument voor deelnemers en ter verbetering van de registraties zelf.

De resultaten van dataverificatie worden door DICA vastgelegd in een (geanonimiseerde) samenvatting van de resultaten van dataverificatie wordt gegeven. Dit eindrapport wordt verstuurd aan alle betrokken partijen en is hier online te vinden:

Eindrapport dataverificatie DCRA, registratiejaar 2016

Eindrapport dataverificatie DUCA, registratiejaar 2016

Eindrapport dataverificatie DGOA, registratiejaar 2016

Eindrapport dataverificatie DHBA, registratiejaar 2016

Eindrapport dataverificatie DPCA, registratiejaar 2015

Eindrapport dataverificatie DATO, registratiejaar 2015

Eindrapport dataverificatie DSAA, registratiejaar 2015

Eindrapport dataverificatie DACI, registratiejaar 2015

Eindrapport dataverificatie DLSA, registratiejaar 2014