Skip to main content
Dutch Head and Neck Audit

DHNA

Over de registratie

 • Eerste basistabel voor de DHNA nu beschikbaar: inzicht in patiënt- en behandelkarakteristieken per tumorsoort.

Bekijk resultaten uit de DHNA


DHNA staat voor Dutch Head and Neck Audit. Deze audit registreert de resultaten van primaire hoofd-halstumoren. Het doel van deze audit is het meten en monitoren van kwaliteit van zorg. Bij deze kwaliteitsregistratie staat de keten centraal. De kwaliteitsitems, ook wel indicatoren genoemd, zijn opgesteld vanuit drie verschillende perspectieven: medisch specialist, paramedicus en de patiënt. Tevens wordt de kwaliteit van zorg van alle betrokken zorgverleners bijgehouden. Dit wil zeggen dat zowel medische gegevens over de behandeling met een operatie, radiotherapie, chemotherapie of een combinatie, als gegevens over de zorg geleverd door de diëtist, fysiotherapeut, logopedist, mondzorgkundige en oncologisch verpleegkundige, worden verzameld.

De zorg voor patiënten met tumoren in het hoofd-halsgebied is in Nederland grotendeels gecentraliseerd binnen acht gespecialiseerde Hoofd-Hals Oncologische Centra (HHOC) die allen ook een afdeling radiotherapie hebben. Daarnaast zijn er zes radiotherapeutische centra die geen onderdeel van een HHOC vormen, maar wel hoofdhals-oncologie patiënten behandelen in het kader van een samenwerkingsverband met een HHOC. Zij worden ook wel de HHOC preferred partners genoemd. Met behulp van de verzamelde gegevens kan de zorg in het eigen ziekenhuis verbeterd worden en kan men de geleverde zorg en de uitkomsten daarvan spiegelen aan de andere ziekenhuizen. Het systeem wijst zorgverleners, betrokken bij de behandeling voor hoofd-halstumoren, op eventuele verbeterpunten zodat zij hiermee aan de slag gaan. De verschillende beroepsverenigingen faciliteren daarbij en monitoren de verbeteringen.


Patientfeedback

Naast het verzamelen van medische en paramedische (klinische) gegevens wordt ook het patiëntenperspectief meegenomen door het afnemen van speciaal ontwikkelde vragenlijsten. In de DHNA wordt gevraagd naar patiënt gerapporteerde uitkomstmaten (PROMs) en patiënt gerapporteerde ervaringsmaten (PREMs). De gegevens ingevuld door patiënten worden direct aan de patiënt getoond nadat de vragenlijst is ingevuld. Hierbij ziet de patiënt ook zijn gegevens van de vorige keer. Daarnaast kunnen de klinische gegevens gekoppeld worden aan de patiëntmetingen. De uitkomsten worden gebruikt voor het verbeteren van individuele patiëntenzorg, kwaliteitsevaluatie- en verbetering en wetenschappelijk onderzoek.


Praktische informatie

De DHNA handleiding met praktische informatie over de registratie vindt u onder Documenten. Hier treft u ook het aanmeldformulier voor het aanvragen van login gegevens voor Survey (registratiesysteem).

De datadictionary, CRF en XSD, welke behulpzaam zijn bij het registreren, zijn te downloaden via de website van MRDM.


Inclusie en exclusiecriteria

Inclusiecriteria

Alle behandelde patiënten met een eerste primaire maligniteit in het hoofd-halsgebied, te weten:
- Mondholte (ICD-O code: C00, C02-C04, C05.0, C5.8-9, C06.0-8)
- Orofarynx (ICD-O code: C01, C05.1- 2, C09, C10.0, C10.2-4, C10.8-9, C14)
- Nasofarynx (ICD-O code: C11)
- Hypofarynx (ICD-O code: C12-C13)
- Larynx (ICD-O code: C32.0-2, C32.8-9, C10.1)
- Neusholte en neusbijholten (ICD-O code:C30-C31)
- Maligne speekselklieren (ICD-O code: C6.9, C07-C08)
- Lymfkliermetastasen plaveiselcelcarcinoom van onbekende origine (ICD-O code: C80)

Exclusie criteria

1. Carcinoma in situ (CIS).
2. Patiënten die gediagnosticeerd zijn met: een tweede primaire tumor in het hoofdhalsgebied, een recidief of een residu. (CIS tellen niet mee als tweede primaire tumoren.) 
3. Mucosale melanomen, schildkliertumoren, huidtumoren, sarcomen, neuro-endocriene tumoren en hematologische maligniteiten.Registreren van gegevens

Registreren van gegevens doet u in het registratiesysteem Survey.
Inloggen Survey  
Als u problemen ondervindt met het inloggen in Survey kunt u contact opnemen met de DICA servicedesk.


Rapportages MijnDICA

Via mijnDICA krijgen deelnemers aan de DACI wekelijks een geüpdatete terugkoppeling van hun eigen resultaten, afgezet tegen het landelijk gemiddelde (benchmark informatie). Terugkoppeling vindt plaats via middels de basisrapportages en indicatorenrapportage (waarin de extern transparante en interne indicatoren staan). 

Open MijnDICA

Uw gegevens worden wekelijks geüpdatet. Op zondag halen we deze gegevens uit de database en op dinsdag na 12.00 uur zijn de geüpdatet gegevens zichtbaar in de rapportages. U ontvangt hierover geen bericht. Data die op zondag of daarna zijn ingevoerd, worden niet meegenomen in het rapport van die week maar volgen in de eerst opvolgende week. 


Typen rapportages

In MijnDICA zijn de volgende rapportages beschikbaar voor de DHNA:

 • Vullingenoverzicht: in dit overzicht ziet u hoeveel records er tot een bepaald moment zijn ingevoerd.
   
 • Basisrapportage: in de basisrapportage vindt u informatie terug over patiëntkarakteristieken, behandelingsgegevens en uitkomsten van uw ziekenhuis, gespiegeld aan het landelijke gemiddelde.
   
 • Indicatorenrapportage: elk jaar stellen afgevaardigden van medische beroepsgroepen, ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra samen met zorgverzekeraars, patiëntenverenigingen en de overheid kwaliteitsindicatoren op. Kwaliteitsindicatoren geven een indicatie van de kwaliteit van zorg in een zorginstelling. Het wetenschappelijk bureau van DICA berekent de scores op de kwaliteitsindicatoren voor elk ziekenhuis op uniforme wijze. Deze indicatoren worden getoond in MijnDICA.
   
 • Transparantieportaal (TP) rapportage: ten tijde van het TP is er een extra rapportage in MijnDICA te vinden met een selectie van de indicatoren die aangeboden worden voor transparantie voor dat jaar. Wanneer de deadline van het transparantieportaal verstreken is, wordt deze set bevroren en blijft deze beschikbaar voor inzage.
   
 • In Survey vindt u een signaleringslijst: hierop staan de patiënten waarbij er een ongeldige waarde is ingevuld of een waarbij belangrijke waarde ontbreekt.
   
 • Logboek wijzigingen rapportages MijnDICA: de inhoud van de basis- en indicatorenrapportages zijn onderhevig aan updates en aanpassingen. In dit logboek kunt u per registratie de wijzigingen in de rapportages terugvinden tot en met het vorige kalenderjaar.

   

Aanmelden ziekenhuis of vragen over DHNA

Voor vragen of het aanmelden van uw ziekenhuis bij de DHNA, kunt u contact opnemen met de DICA servicedesk:
Telefonisch: 088 – 570 00 10 op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur
Per e-mail: dica-servicedesk@mrdm.nl