Skip to main content
Dutch Hepato Biliary Audit

DHBA

Over de registratie

 • In 2017 ondergingen 1025 patiënten een leverresectie in verband met een colorectale levermetastase
 • 22% van de patiënten met een colorectale levermetastase onderging een minimaal invasieve resectie
 • In 2017 zijn 146 patiënten geregistreerd met een galweg- of galblaastumor waarvoor zij een leverresectie hebben ondergaan

Meer basiscijfers uit de DHBA

De DHBA staat voor Dutch Hepato Biliary Audit. Deze multidisciplinaire audit registreert de resultaten van verschillende behandelingen van levertumoren. Alle patiënten in deze registratie hebben een chirurgische resectie en/of thermale ablatie ondergaan vanwege een benigne of maligne (primair, metastase) levertumor. Met de uitkomsten van deze registratie krijgen de beroepsgroepen inzicht in de kwaliteit van hun eigen zorg én die van hun collega’s. Met zogenoemde spiegelinformatie (benchmarking) kunnen zij de behandeling van deze groep patiënten aantoonbaar verbeteren. De DHBA-registratie is geïnitieerd door de landelijke werkgroep leverchirurgie en de Nederlandse Vereniging voor Radiologie.

De registratie is op 1 juli 2013 van start gegaan met de registratie van chirurgische interventies. Per 1 januari 2018 worden daarnaast de percutane ablaties en follow-up informatie geregistreerd. Enkele uitkomstmaten worden gecorrigeerd voor verschillen in zorgzwaarte (casemix) en toevalsvariatie zodat ‘eerlijke’ vergelijkingen mogelijk zijn. Deelnemers krijgen wekelijks hun eigen resultaten teruggekoppeld, met of zonder casemixcorrectie, afgezet tegen het landelijk gemiddelde.


Praktische informatie

De DHBA-handleiding met praktische informatie over de registratie vindt u onder Documenten. Hier treft u ook het aanmeldformulier voor het aanvragen van login gegevens voor Survey (registratiesysteem).

De datadictionary, CRF en XSD, welke behulpzaam zijn bij het registreren, zijn te downloaden via de website van MRDM.


In- en exclusiecriteria

Inclusie

 • Leverresecties voor colorectale levermetastasen en metastasen van andere origine.
 • Leverresecties voor alle primaire maligne en benigne levertumoren.
 • Leverresecties vanwege een maligne tumor van de galwegen of de galblaas.
 • Ablaties levertumoren (laparoscopisch, open, of percutaan).


Registreren van gegevens

Registreren van gegevens doet u in het registratiesysteem Survey.
Inloggen Survey  
Als u problemen ondervindt met het inloggen in Survey kunt u contact opnemen met de DICA servicedesk.


Inloggen MijnDICA

Via mijnDICA krijgen deelnemers aan de DHBA wekelijks een geüpdatete terugkoppeling van hun eigen resultaten, afgezet tegen het landelijk gemiddelde (benchmark informatie). Terugkoppeling vindt plaats via middels de basisrapportages en indicatorenrapportage. 

Open MijnDICA

Uw gegevens worden wekelijks geüpdatet. Op zondag halen we deze gegevens uit de database en op dinsdag na 12.00 uur zijn de geüpdatet gegevens zichtbaar in de rapportages. U ontvangt hierover geen bericht. Data die op zondag of daarna zijn ingevoerd, worden niet meegenomen in het rapport van die week maar volgen in de eerst opvolgende week. 

Typen rapportages

In mijnDICA zijn de volgende rapportages beschikbaar voor de DHBA:

 • Vullingenoverzicht: in dit overzicht ziet u hoeveel records er tot een bepaald moment zijn ingevoerd.
   
 • Basisrapportage: in de basisrapportage vindt u informatie terug over patiëntkarakteristieken, behandelingsgegevens en uitkomsten van uw ziekenhuis, gespiegeld aan het landelijke gemiddelde.
   
 • Indicatorenrapportage: elk jaar stellen afgevaardigden van medische beroepsgroepen, ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra samen met zorgverzekeraars, patiëntenverenigingen en de overheid kwaliteitsindicatoren op. Kwaliteitsindicatoren geven een indicatie van de kwaliteit van zorg in een zorginstelling. Het wetenschappelijk bureau van DICA berekent de scores op de kwaliteitsindicatoren voor elk ziekenhuis op uniforme wijze. Deze indicatoren worden getoond in MijnDICA.
   
 • In Survey vindt u een signaleringslijst: hierop staan de patiënten waarbij er een ongeldige waarde is ingevuld of een waarbij belangrijke waarde ontbreekt.
   
 • Logboek wijzigingen rapportages MijnDICA: de inhoud van de basis- en indicatorenrapportages zijn onderhevig aan updates en aanpassingen. In dit logboek kunt u per registratie de wijzigingen in de rapportages terugvinden tot en met het vorige kalenderjaar.


Aanmelden ziekenhuis of vragen over DHBA

Voor vragen of het aanmelden van uw ziekenhuis bij de DHBA, kunt u contact opnemen met de DICA servicedesk:
Telefonisch: 088 – 570 00 10 op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur
Per e-mail: dica-servicedesk@mrdm.nl